Day: June 28, 2018

Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây và đem thực hành, thì giống như người khôn ngoan, đã xây nhà mình trên đá

Thứ Năm, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 28/06/18 Bài Ðọc I: 2 V 24, 8-17 “Vua Babylon dẫn về Babylon Gioakim, và tất cả những binh sĩ thiện chiến làm tù binh”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Khi lên ngôi, vua Gioakim mới mười tám tuổi, và trị vì ở Giêrusalem ba…