Day: October 30, 2017

Chỉ Dẫn Viếng Nhà Thờ và Nghĩa Trang

Lễ Các Thánh và lễ Các Linh Hồn † Từ trưa ngày lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày lễ Các Linh Hồn, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện (đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính) thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước…