Day: October 16, 2017

Đấng Đáng Kính ĐHY PX Nguyễn Văn Thuận

† Làm Gương Sáng NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠI TUỔI TRẺ ĐẸP NHƯ HY VỌNG  10 ĐIỀU RĂN  † Đường Hy Vọng – Linh đạo của Đức Hồng y F.X. Nguyễn Văn Thuận “ĐẸP NHƯ HY VỌNG” Đường Hi Vọng Duc Hong Y Francis Xavier Nguyen Van Thuan † Đời Tù Đầy: “Năm Chiếc Bánh và Hai…