Day: September 18, 2017

Sách Giô-Na

JONAH CHƯƠNG 1 Ông Giô-na cưỡng lại sứ mạng ĐỨC CHÚA giao 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng:2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta.”3 Ông Giô-na đứng dậy…

Sách Ô-Va-Đi-A

Ô-VA-ĐI-A CHƯƠNG 1 Lời tựa 1 Thị kiến của ông Ô-va-đi-a. 1 c) Chúng tôi đã nghe lời ĐỨC CHÚA truyền đạt. Một sứ giả được sai đến giữa chư dân: “Đứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm! ” Bản án cho Ê-đôm 1 b) ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán về Ê-đôm như…