Day: September 1, 2017

Thư 2 Phê-Rô

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Tôi là Si-mê-ôn Phê-rô, tôi tớ và Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người, nhờ sự công chính của Đức Giê-su Ki-tô là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ chúng ta, cũng đã lãnh nhận một đức tin quý giá như chúng tôi.2 Chúc anh…

Sách Gióp

CHƯƠNG 1 I. LỜI MỞ ĐẦU Xa-tan thử thách ông Gióp 1 Xưa ở đất Út có một người tên là Gióp. Ông là một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác.2 Ông sinh được bảy người con trai và ba người con gái.3 Ông có…

Vì ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi làm những việc lớn

02/09/2017 Thứ Bảy Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 9-11 (Hl 9-12) “Chính anh em đã được Thiên Chúa dạy cho biết phải thương yêu nhau”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, về tình bác…

Vậy hãy tỉnh thức, vì các con không biết ngày nào, giờ nào

01/09/2017 Thứ Sáu Tuần XXI Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: 1 Tx 4, 1-8 “Đây cũng là thánh ý Thiên Chúa và cũng là sự nên thánh của anh em”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica. Anh em thân mến, chúng tôi van nài…