Day: July 25, 2017

Tin Mừng Thánh Mátthêu

CHƯƠNG 1 I. GIÁNG SINH VÀ THỜI THƠ ẤU CỦA ĐỨC GIÊ-SU Gia phả Đức Giê-su Ki-tô (Lc 3:23-38) 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ Áp-ra-ham: 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác; I-xa-ác sinh Gia-cóp; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này; 3 Giu-đa…

Sách Sáng Thế Ký

CHƯƠNG 1 I. NGUỒN GỐC VŨ TRỤ VÀ NHÂN LOẠI 1. THIÊN CHÚA SÁNG TẠO. CON NGƯỜI SA NGÃ. Thiên Chúa sáng tạo trời đất 1 Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất.2 Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm, và thần khí Thiên Chúa bay…