October 3, 2023

1/Bạn sẽ gặp Thiên Chúa, Mẹ Maria và các Thánh trước khi bạn gặp con người!
2/ Bạn sẽ đối diện với Thiên Chúa trước khi bạn đối diện các hoàn cảnh trong cuộc sống!
3/ Bạn trò chuyện tương giao với Thiên Chúa trước khi bạn trò chuyện với người ta!
4/ Bạn nghe được tin lành từ Trời trước khi phải nghe được tin giật gân dưới đất!
5/ Bạn đầu phục ý Thiên Chúa trước khi bạn phải phục theo ý con người!
6/ Bạn tôn vinh Thiên Chúa trước khi tôn vinh con người!
7/ Bạn nuôi dưỡng tâm linh mình trước khi bạn nuôi dưỡng thể xác mình!
8/ Bạn gọi đến Danh Giêsu trước khi bạn gọi đến các danh nhỏ khác!
9/ Bạn nhìn thấy Thiên Chúa, Chúa Giêsu, Mẹ Maria, các Thánh trước khi bạn nhìn thấy mình trong gương và mọi người trong cuộc sống!
10/ Bạn dọn dẹp trái tim bạn trước khi bạn dọn dẹp nhà cửa bạn!

Lm Trần Chính Trực
(Sưu tầm)