February 3, 2023

https://radioltxc.org/thong-diep-cung-cac-linh-muc-con-cung-cua-me/

NÓI VỚI CÁC LINH MỤC

CÁC CON YÊU DẤU CỦA

ĐỨC MẸ

Quyển I

Các Sứ Điệp từ năm 1973 đến 1979

Nguyên tác :

TO THE PRIESTS, OUR LADY BELOVED SON

(Ấn bản tiếng Anh năm 1998)

Người dịch : Gioan Maria VŨ SƠN BẢO từ năm 1973-1979, ấn hành năm 2011,

 từ năm 1980 -1990 do Rev. Dominic Lê Thành Nghĩa dòng Đa Minh cho phép in năm 1992,

từ năm 1991-1997 do nhóm của LM Peter Lê Thanh Quang  – tất cả để suy niệm nội bộ)

CÙNG

 CÁC LINH MC

 CON CƯNG CA M

 Tp II

 

Nghe Audio Thông Điệp của Đức Mẹ