Day: August 15, 2021

Suy Niệm Lời Chúa

Mùa Vọng Năm C Tháng 11 Thường niên Tháng 10 Thường niên Tháng 9 Thường niên Tháng 8 Thường niên Tháng 7 Thường niên Tháng 6 Thường niên Cuối tháng 5 Thường niên Mùa Phục Sinh Mùa Chay Tháng 2 Thường Niên Tháng 1 Giáng Sinh Mùa Vọng Năm C Các ông bỏ lưới mà…

Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời

Thứ Hai,  TUẦN 20 TN – 16 /08/ 21 BÀI ĐỌC I:  Tl 2, 11-19 “Chúa khiến các quan án đứng ra, nhưng chúng không muốn nghe các ông”. Trích sách Thủ Lãnh. Trong những ngày ấy, con cái Israel làm điều gian ác trước mặt Chúa và phụng thờ các thần Baal. Chúng lìa…