Day: August 14, 2021

Đức Maria cả hồn và xác lên trời

Ngày 01 tháng 11 năm 1950, Đức Thánh Cha Piô XII đã tuyên bố tín điều vô ngộ trong bửu sắc Munificentissimus Deus như sau: “ Chúng Tôi công bố, tuyên xưng, và định tín giáo lý đã được Thiên Chúa mạc khải này : Đức Maria trọn đời đồng trinh, Mẹ Vô Nhiễm của…

Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại:Người nâng cao những người phận nhỏ

CHÚA NHẬT Lễ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI – 15/08/21 BÀI ÐỌC I: Kh 11, 19a; 12, 1-6a, 10ab “Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Ðền thờ Thiên Chúa trên trời đã mở ra. Và một điềm lạ vĩ đại xuất hiện…