Day: August 3, 2021

Hãy Làm Việc Nhỏ Khi Không Thể Làm Việc Lớn

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Hãy Làm Việc Nhỏ Khi Không Thể Làm Việc Lớn Có lúc không thể suy gẫm – Con ơi ! Không phải lúc nào con cũng có được tâm hồn sùng mộ nhân đức, hoặc ở mãi trong bậc nguyện gẫm cao siêu ! Nhưng, vì vốn yếu hèn, đôi khi con…

“Này bà, bà có lòng mạnh tin

Thứ Tư, Tuần 18 Thường Niên, Năm 1 – 04/08/21 BÀI ĐỌC I: Ds 13, 1-3a. 26 — 14, 1. 26-29. 34-35“Đất ngon lành họ đã không thèm” (Tv 77, 24)Trích sách Dân Số.Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê (ở trong hoang địa Pharan) rằng: “Ngươi hãy sai đàn ông, mỗi chi tộc…