Day: February 1, 2021

Ma Quỷ Trong Thế Giới Ngày Nay

NHẬN DIỆN MA QUỈ (SATAN) CHỨNG QUỶ NHẬPChúng ta vừa đọc thấy những thí dụ điển hình nổi tiếng nhất về việc ma quỷ quấy nhiễu con người. Trước khi đề cập đến những trường hợp quỷ nhập khác hẳn với những quấy nhiễu đó, chúng tôi nghĩ cần phải trình bày một vài cách…

Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ

Thứ Ba, Lễ Dâng Chúa Vào Đền Thánh – 02/02/21 Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4 “Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức…