Day: August 8, 2020

Đức Tin là gì và phải sống Đức Tin thế nào?

Hỏi: Xin cha giải thích tầm quan trọng của đức tin trong đời sống Kitô-Giáo.. Trả lời : Đức tin là một trong ba nhân đức đối thần hay thần học ( Theological Virtue) nhờ đó chúng ta nhận biết và tin có Thiên Chúa là Cha, Đấng tạo dựng muôn loài muôn vật trong…