Day: May 19, 2019

9 Sự Thật Về Luyện Ngục

Có người sợ luyện ngục. Có người hy vọng được vào luyện ngục. Có người cho đó là chứng cớ của lòng Chúa thương xót. Có người cho đó là nơi Chúa giận dữ. Có người không biết gì về luyện ngục. Có người quên luyện ngục và có người nhớ là có sự hiện…

Như Thầy đã yêu thương các con, thì các con cũng hãy yêu thương nhau.

CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH, NĂM C – 19/05/19 Bài Ðọc I: Cv 14, 20b-26 “Các ngài thuật lại những gì Thiên Chúa đã làm với các ngài”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô và Barnaba trở lại Lystra, Icôniô và Antiôkia, củng cố tinh thần các môn đồ, khuyên…