Day: July 29, 2018

Chức Tư Tế Gíao Dân Là Chức Gì?

Hỏi: xin Cha giải thích rõ chức vụ tư tế của người đã chịu Phép Rửa Tội. Trả lời:  Theo giáo lý của Giáo Hội Công Giáo thì khi chịu phép rửa tội (baptism) người được rửa tội cũng được xức dầu thánh (Chrism) để  lãnh nhận ơn riêng của Chúa Thánh Thần, nhờ đó  “…