Day: July 23, 2018

Ðến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và lên án nó

Thứ Hai, Tuần 16 Thường Niên, Năm 2 – 23/07/18 Bài Ðọc I: Mk 6, 1-4. 6-8 “Người hỡi, Ta sẽ chỉ cho ngươi việc phải làm, và việc nào Chúa đòi hỏi nơi ngươi”. Trích sách Tiên tri Mikha. Các ngươi hãy nghe Chúa phán: “Ngươi hãy đứng lên, hãy trình bày lời tố…