Day: July 16, 2018

Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo

Thứ Hai, Lễ ĐỨC MẸ CARMÊLÔ – 16/07/18 Bài Ðọc I: Is 1, 10-17 “Các ngươi hãy tắm rửa, hãy dẹp khỏi mắt Ta các tư tưởng xấu xa”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hỡi các hoàng tử Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân Gômôra, hãy lắng tai nghe luật Thiên Chúa chúng ta.…