Day: July 11, 2018

Các con hãy đi rao giảng rằng: “Nước Trời đã gần đến”

Thứ Tư, Lễ THÁNH BÊNÊĐICTÔ, Viện Phụ – 11/07/18 Bài Ðọc I: Hs 10, 1-3. 7-8. 12 “Ðây là lúc phải tìm kiếm Chúa”. Trích sách Tiên tri Hôsê. Israel là cây nho xanh tốt, hoa trái xứng hợp với nó. Ðất càng màu mỡ, thì càng thêm các tượng thần. Lòng dạ chúng phân…