Day: July 6, 2018

Sai Lầm Vi Phạm Trong Thánh Lễ

NĂM SAI LẦM BẠN CÓ THỂ VI PHẠM TRONG THÁNH LỄ MÀ BẠN KHÔNG BIẾT Thánh lễ có nghi thức phụng vụ đã được ấn định rõ. Sau đây là năm sai lầm các bạn có thể vi phạm trong thánh lễ mà không biết.    1 – Khi linh mục dâng Mình Thánh Chúa,…

Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ

Thứ Sáu, Tuần 13 Thường Niên, Năm 2 – 06/07/18 Bài Ðọc I: Am 8, 4-6. 9-12 “Ta sẽ cho nạn đói trên đất này: nhưng không phải là đói cơm bánh, mà là đói lời Chúa”. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Thiên Chúa phán: “Hãy nghe đây, hỡi những ai đàn áp kẻ nghèo…