Day: July 5, 2018

Họ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người quyền năng như thế

Thứ Năm, Tuần 13 Thường Niên, Năm 2 – 05/07/18 Bài Ðọc I: Am 7, 10-17 “Ngươi hãy đi nói tiên tri cho dân Ta”. Trích sách Tiên tri Amos. Trong những ngày ấy, một vị tư tế ở Bêthel, là Amasia, sai người đến với Giêrôbôam, vua Israel, mà thưa rằng: “Amos đã nổi loạn…