Day: July 2, 2018

Lạy Thầy, bất cứ Thầy đi đâu, con cũng xin theo Thầy

Thứ Hai, Tuần 13 Thường Niên, Năm 2 – 02/07/18 Bài Ðọc I: Am 2, 6-10. 13-16 “Chúng sẽ dập đầu kẻ cùng khổ xuống bùn đất”. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa phán: “Vì ba tội ác của dân Israel, và vì bốn tội, Ta sẽ không rút lại quyết định của Ta nữa:…