Day: July 1, 2018

Hỡi em bé, Ta truyền cho em hãy chỗi dậy

CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 01/07/18 Bài Ðọc I: G Kn 1, 13-15; 2, 23-25 “Bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian”. Trích sách Khôn Ngoan. Thiên Chúa không tạo dựng sự chết, chẳng vui mừng khi người sống phải chết. Người tác thành mọi sự…