June 10, 2023

https://www.podbean.com/media/share/pb-vykh5-9446f5

APR 28 THÁNH PHAO LÔ PHẠM KHẮC KHOAN, Linh Mục