Day: June 27, 2018

Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng

Thứ Tư, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 27/06/18 Bài Ðọc I: 2 V 22, 8-13; 23, 1-3 “Vua đọc cho mọi người nghe lời sách giao ước đã tìm thấy trong Nhà Chúa,  ký kết giao ước trước mặt Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, thượng tế Helcia nói…