Day: June 25, 2018

Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy

Thứ Hai, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 25/06/18 Bài Ðọc I: 2 V 17, 5-8. 13-15a. 18 “Chúa xua đuổi Israel khỏi mặt Chúa và chỉ còn lại chi họ Giuđa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, Salmanassar, vua dân Assyria, xâm chiếm khắp miền và bao vây Samaria…