Day: August 26, 2017

Thư 1 Phê-Rô

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu và lời chào 1 Tôi là Phê-rô, Tông Đồ của Đức Giê-su Ki-tô, kính gửi những người được Thiên Chúa kén chọn, những khách lữ hành đang sống tản mác trong các xứ: Pon-tô, Ga-lát, Cáp-pa-đô-ki-a, A-xi-a và Bi-thy-ni-a,2 những người được Thiên Chúa Cha biết trước và kén chọn,…

Sách 2 Mác-Ca-Bê

CHƯƠNG 1 I. CÁC THƯ GỬI CHO NGƯỜI DO-THÁI Ở AI-CẬP THƯ THỨ NHẤT 1 Anh em Do-thái ở Giê-ru-sa-lem và miền Giu-đê xin kính chào anh em Do-thái ở Ai-cập và kính chúc anh em được vạn an.2 Xin Thiên Chúa ban phúc lộc cho anh em và xin Người nhớ lại Giao Ước…