Day: August 25, 2017

Thư Gia-Cô-Bê

CHƯƠNG 1 Lời chào thăm 1 Tôi là Gia-cô-bê, tôi tớ của Thiên Chúa và của Chúa Giê-su Ki-tô, kính gửi mười hai chi tộc đang sống tản mác khắp nơi. Chúc anh em được an vui mạnh khoẻ! Ích lợi của thử thách 2 Thưa anh em, anh em hãy tự cho mình là…

Sách 1 Mác-Ca-Bê

CHƯƠNG 1 I. LỜI MỞ ĐẦU Vua A-lê-xan-đê và các tướng kế vị 1 Vua A-lê-xan-đê, con vua Phi-líp-phê, người Ma-kê-đô-ni-a, xuất thân từ đất Kít-tim, đã đánh bại Đa-ri-ô, vua nước Ba-tư và Mê-đi, và đã trị vì thay thế vua Đa-ri-ô -trước đó vua A-lê-xan-đê đã cai trị Hy-lạp-2 Sau đó vua đánh…