Day: August 20, 2017

Thư 2 Ti-Mô-Thê

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu và tạ ơn 1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, do ý muốn của Thiên Chúa, chiếu theo lời Thiên Chúa hứa ban sự sống vốn có trong Đức Ki-tô Giê-su,2 gửi anh Ti-mô-thê, người con yêu dấu. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giê-su…

Sách Nơ-Khe-Mi-A

CHƯƠNG 1 Ơn gọi của ông Nơ-khe-mi-a: sứ mạng của ông đối với Giu-đa 1 Đây là truyện ông Nơ-khe-mi-a, con ông Kha-khan-gia.Tháng Kít-lêu, năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở thành Su-san,2 thì một người anh em của tôi là Kha-na-ni từ miền Giu-đa cùng đến với một vài người. Tôi hỏi thăm…