Day: August 18, 2017

Thư 2 Thê-Xa-Lô-Ni-Ca

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Chúng tôi là Phao-lô, Xin-va-nô và Ti-mô-thê, kính gửi Hội Thánh Thê-xa-lô-ni-ca ở trong Thiên Chúa là Cha chúng ta, và trong Chúa Giê-su Ki-tô.2 Xin Thiên Chúa là Cha và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình an. Tạ ơn và khuyến khích.…

Sách 2 Sử Biên Niên

CHƯƠNG 1 Vua Sa-lô-môn được ơn Khôn Ngoan (1 V 3:1-15; 10:26-29) 1 Vua Sa-lô-môn, con vua Đa-vít, nắm vững vương quyền của mình. ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của vua, ở với vua và làm cho vua nên cao trọng tuyệt vời.2 Vua ngỏ lời với toàn thể Ít-ra-en, với các vị chỉ huy một…

Vì lòng chai đá của các ông mà Môsê đã cho phép các ông rẫy vợ; nhưng từ ban đầu thì không có như vậy

18/08/2017 Thứ Sáu Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: Gs 24, 1-13 “Ta đã đem tổ phụ các ngươi từ Mêsôpôtamia về, đã dẫn các ngươi ra khỏi Ai-cập, đã đem các ngươi vào đất nước”. Trích sách ông Giosuê. Trong những ngày ấy, Giosuê triệu tập tất cả…