Day: August 16, 2017

Thư Cô-Lô-Xê

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, và anh Ti-mô-thê là người anh em,2 kính gửi dân thánh tại Cô-lô-xê, là những anh em tín hữu trong Đức Ki-tô. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta ban cho anh em ân…

Sách 2 Các Vua

CHƯƠNG 1  1 Sau khi vua A-kháp qua đời, Mô-áp nổi loạn chống Ít-ra-en.2 Vua A-khát-gia ngã xuống từ lan can phòng trên của lầu vua ở Sa-ma-ri, nên bị đau ốm. Vua sai sứ giả đi và bảo họ: “Các ngươi hãy đi thỉnh ý Ba-an Dơ-vúp, thần của Éc-rôn, để xem ta có…

Nếu nó nghe con, thì con đã lợi được người anh em

16/08/2017 Thứ Tư Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ BÀI ĐỌC I: Đnl 34, 1-12 “Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy, và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Trong những ngày ấy, ông Môsê từ đồng bằng Moab đi lên núi…