Day: August 14, 2017

Phúc cho Bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện

15/08/2017 Thứ Ba Mùa Thường Niên Năm lẻ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI Lễ Vọng BÀI ĐỌC I: 1 Sb 15, 3-4. 15-16; 16, 1-2 “Mọi người cung nghinh hòm bia Thiên Chúa đến đặt giữa nhà xếp do Đavít dựng lên”. Trích sách Sử Biên Niên quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy,…

Thư Ê-Phê-Sô

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Tôi là Phao-lô, bởi ý Thiên Chúa được làm Tông Đồ của Đức Ki-tô Giê-su, kính gửi dân thánh tại Ê-phê-xô, là những người tin vào Đức Ki-tô Giê-su.2 Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giê-su Ki-tô ban cho anh em ân sủng và bình…

Sách 2 Sa-Mu-En

CHƯƠNG 1 Ông Đa-vít nghe tin vua Sa-un chết 1 Sau khi vua Sa-un chết, ông Đa-vít đánh thắng người A-ma-lếch trở về, và ở lại Xích-lắc hai ngày.2 Sang ngày thứ ba, có một người từ trại, từ bên vua Sa-un đến, áo quần xé rách, đầu thì rắc đất. Khi đến gần ông…

Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại

14/08/2017 Thứ Hai Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm lẻ     BÀI ĐỌC I: Đnl 10, 12-22 “Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi.Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, Chúa…