Day: August 12, 2017

Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông mà nói: “Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?”

13/08/2017 Chúa Nhật Tuần XIX Mùa Thường Niên Năm A   BÀI ĐỌC I: 1 V 19, 9a. 11-13a “Ngươi hãy ra đứng trên núi trước tôn nhan Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi Êlia đã lên núi Horeb của Thiên Chúa, ông trú ẩn trong một cái…

Thư Ga-Lát

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Tôi là Phao-lô, Tông Đồ không phải do loài người, cũng không phải nhờ một người nào, nhưng bởi Đức Giê-su Ki-tô và Thiên Chúa là Cha, Đấng đã cho Người từ cõi chết trỗi dậy,2 tôi và mọi anh em đang ở với tôi, kính gửi các Hội…

Sách 1 Sa-Mu-En

CHƯƠNG 1 I. ÔNG SA-MU-EN 1. THỜI THƠ ẤU CỦA ÔNG SA-MU-EN Hành hương Si-lô 1 Có một người quê thành Ra-ma-tha-gim Xô-phim, thuộc miền núi Ép-ra-im, tên là En-ca-na, con ông Giơ-rô-kham; ông Giơ-rô-kham là con ông Ê-li-hu, ông Ê-li-hu là con ông Tô-khu, ông Tô-khu là con ông Xúp, người Ép-ra-tha.2 Người ấy…

Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được

12/08/2017 Thứ Bảy Tuần XVIII Mùa Thường Niên Năm lẻ   BÀI ĐỌC I: Đnl 6, 4-13 “Hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng ngươi”. Trích sách Đệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, hãy nghe đây. Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Chúa độc nhất. Hãy yêu mến Chúa…