Phòng Cầu Nguyện

Kinh Mân Côi

Tóm tắt Đức tin Kitô Giáo

Giáo Lý Căn Bản

CATECHISM MINI

 GIÁO LÝ CĂN BẢN

Trình bày bằng hai ngôn ngữ Anh - Việt

A Short Summary of Christian Belief

 Tóm tắt Đức tin Kitô Giáo 

Ten Commandments of God (Matthew 19, 16-21; 22, 34-40)

1.I am the Lord thy God; thou shalt have no strange gods before Me.
2. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain.
3. Remember thou keep holy the Lord's day.
4. Honor thy father and thy mother.
5. Thou shalt not kill.
6. Thou shalt not commit adultery.
7. Thou shalt not steal.
8. Thou shalt not bear false witness against thy neighbor.
9. Thou shalt not covet thy neighbor's wife.
10. Thou shalt not covet thy neighbor's goods.

 KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN -  Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật.

Thứ bốn: thảo kính chamẹ.

Thứ năm: chớ giết người.

Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: chớ lấy của người.

Thứ tám: chớ làm chứng dối.

Thứ chín: chớ muốn vợ chồng người.

Thứ mười: chớ tham của người.

Mười điều răn ấy tóm về hai điều mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen.

Three Eminent Good Works:

Ba Việc lành nổi bật:
Prayer, fasting, armsgiving - Cầu nguyện, Ăn chay, Bố thí.

III. Seven Spiritual Works of Mercy

Admonish the sinner, counsel the doubtful, instruct the ignorant, comfort the sorrowful, forgive injuries, bear wrongs patiently, pray for the living and the dead.

Thương linh hồn bảy mối: lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

Seven Corporal Works of Mercy

Feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, visit the sick and the imprisoned, bury the dead.

Thương xác bảy mối:  cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết.

Seven Sacraments
Baptism, Confirmation, Penance, Holy Eucharist, Holy Orders, Matrimony, Extreme Unction.

BẢY BÍ TÍCH : Rửa tội, Thêm sức, Mình Thánh Chúa, Giải Tội, Xức dầu thánh, Truyền chức thánh, Hôn Phối.

Seven Deadly Sins
1.Pride -unrestrained appreciation of our own worth
2. Greed - immoderate desire for earthly goods
3. Lust - hankering for impure pleasures
4. Anger - inordinate desire of revenge
5. Gluttony - unrestrained use of food and drink
6. Envy - sorrow over another's good fortune
7. Sloth - laxity in keeping the Faith and the practice of virtue, due to the effort involved.

CẢI TỘI BẢY MỐI:   Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: hay nhịn chớ hờn giận.

Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

VII. Four Last Things 

- 4  Sự Sau Cùng
Death. Judgment. Heaven. Hell.

- Sự Chết, Phán Xét, Thiên đàng, Hỏa ngục.

VIII. Holy Days of Obligation for U.S.A.

Các ngày lễ buộc ở Hoa Kỳ

All Sundays and: Christmas (December 25), Mother of God(Jan. 1), Ascension (40 days after Easter/ some diocese change to Sunday), Assumption (August 15), All Saints (November 1), Immaculate Conception (December 8).

Tất cả các Chúa NhậtLễ Giáng Sinh (25 tháng 12), Lễ Mẹ Thiên Chúa (1 tháng 1), Lễ Thăng Thiên (40 ngày sau Phục sinh, vài Giáo phận dời vào Chúa Nhật), Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15 tháng 8) Lễ Các Thánh (1tháng11) Lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (8 tháng 12)

For the Universal Church, add Epiphany, St. Joseph (March 19), Corpus Christi (June 9), St. Peter & St. Paul (June 29).

Với Giáo Hội Hoàn Vũ, thêm Lễ Ba Vua (6-1) Lễ Thánh Giuse (19-3), Lễ Mình Thánh Chúa (9 tháng 6),  Thánh Phêrô và Phaolô (29-6)

IX. Seven Gifts of the Holy Ghost

- 7 ơn Chúa Thánh Thần:

Wisdom. Understanding. Counsel. Knowledge. Fortitude. Piety. Fear of the Lord.

Ơn Khôn Ngoan, Thông Hiểu, Suy Biết Lo Liệu, Can Đảm, Đạo Đức, Kính Sợ Đức Chúa Trời.

7 Ơn Chúa Thánh Thần

1.Ơn Khôn Ngoan - Giúp ta phân biết điều phải, điềi trái.
2. Ơn Hiểu Biết - Giúp ta hiểu biết sâu xa hơn những điều Chúa và Giáo Hội dậy.
3. Ơn Biết Lo Liệu - Giúp ta phải giải quyết mọi khó khăn trong đời sống.
4. Ơn Sức Mạnh - Giúp ta chu toàn việc bổn phận và vượt qua mọi khó khăn.
5. Ơn Thông Minh - Giúp ta nhận ra thánh ý Chúa.
6. Ơn Ðạo Ðức - Giúp ta tin yêu Chúa và giúp đỡ anh em.
7. Ơn Kính Sợ Thiên Chúa - Giúp ta tôn kính sự công bằng và quyền phép Chúa và sợ làm phiền lòng Ngài.

Twelve Fruits of the Holy Ghost

- 12 Hoa Quả Chúa Thánh Thần

Charity, joy, peace, patience, benignity, goodness, mildness, long-suffering, faith, modesty, continence, chastity.

Đức Mến, Vui Vẻ, bình an, nhẫn nại, tử tế, tốt lành, tiết độ, hoà nhã, trung tín, kiên trì chịu đựng, nết na, thanh tịnh.

12 Hoa Qủa Chúa Thánh Thần

1.Bác Ái: Giúp ta làm mọi việc vì mến Chúa.
2. Vui Vẻ: Giúp ta nhận biết lòng nhân từ của Chúa.
3. Bình An: Kết quả của niềm vui, làm cho ta được thư thái.
4. Kiên Nhẫn: Giúp ta chịu đựng những nghịch cảnh ở đời và những đau khổ do sự chết gây nên.
5. Nhân Từ: Thôi thúc ta làm sự lành cho mọi người.
6. Hòa Nhã: Phát sinh do lòng nhân từ trong lời nói và trong việc làm.
7. Nhẫn Nại: Làm ta kiên nhẫn chịu đựng lâu dài dù không có những khích lệ bên ngoài.
8. Hiền Lành: Kìm hãm nóng giận.
9. Tin Tưởng: Giúp ta trung thành, thẳng thắn trong những giao tế với mọi người.
10. Nhã Nhặn: Làm phát sinh điều độ, chừng mực trong hành động bền ngoài.
11. Tiết Ðộ: Chế ngự những dục vọng.
12. Trong Sạch: Giúp canh phòng ngũ quan để chúng không trở nên dịp tội cho ta; giúp ta coi thân xác mình và thân xác người khác như đền thờ Chúa Thánh Thần.

Six Sins Against the Holy Ghost

- 6 tội chống laị Chúa Thánh Thần

1. Frivolous presumption of salvation- Nông nổi cậy mình được cứu rỗi
2. Despair of salvation - Thất vọng mất phần rỗi.
3. Resisting defined doctrine - Chống lại đạo lý đã được định tín
4. Envy of another's spiritual good - Ghen tương kẻ khác được ơn thánh
5. Stubbornness in sin - Bướng bỉnh trong tội
6. Final obstinacy in sin -Ngoan cố tận cùng trong tội lỗi.

XII. Four Sins Crying To Heaven For Vengeance-

4 tội kêu đến tận trời


1. Murder (Genesis 4:10) -Giết người (Sáng thế 4:10)
2. Homosexuality (Genesis 18:20) - Đồng tính luyến ái
3. Oppression of poor (Exodus 2:23 - Đàn áp người nghèo
4. Defrauding laborers of wages (James 5:4) - Gian lận kẻ làm công

XIII. Nine Ways of Sharing Guilt

- 9 cách đồng loã với tội phạm

1. Advising another to sin. Khuyến khích kẻ khác phạm tội
2. Commanding one to sin. Ra lệnh cho kẻ khác phạm tội
3. Provoking another to sin. Khiêu khích cho kẻ khác phạm tội
4. Consenting to another's sin. Đồng ý cho kẻ khác phạm tội
5. Showing one how to sin. Chỉ cách cho kẻ khác phạm tội
6. Praising another's sin. Ngợi khen tội lỗi kẻ khác
7.Concealing, saying or doing nothing to prevent sin. Che giấu, nói hoặc không làm gì để ngăn cản tội.
8. Taking part in, or enjoying results of another's sin. Dự phần hoặc hưởng những kết quả của tội lỗi người khác.
9. Defending another's sin. Bảo vệ tội lỗi kẻ khác.

XIV. How To Baptize In Time of Need

Rửa tội trong lúc cần kíp

Anyone with the use of reason may baptize in time of need, but the same person must say the words while pouring the water. Pour plain water on the forehead of the one to be baptized, as you say: "I baptize thee in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost."

Hể kẻ nào biết dùng trí phán đoán đều có thể Rửa tội trong lúc cần kíp, nhưng phải chính người đó đọc lời sau đây, trong khi đổ nước trên trán người chịu phép Rửa tội: Tôi Rửa (ông, bà, anh chị, em, con) nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.

Six Precepts of the Church

Sáu điều răn Hội Thánh

1.Keep Sundays and Holy days of obligation holy by hearing Mass and resting from servile works.   Dự lễ và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
2. Fast and abstain on appointed days. Giữ chay và  kiêng thịt  những ngày Hội Thánh buộc.
3. Confess our sins at least once a year. Xưng tội trong một năm ít là một lần.       4.Receive Holy Communion during Easter time. Chịu Mình Thánh Chúa trong mùa Phục Sinh
5. Contribute to support of the Church. - Đóng góp nâng đỡ Giáo Hội
6. Observe Church law concerning marriage. Giữ luật Giáo Hội liên quan đến Hôn nhân.

XVI. WE BELIEVE ALL DOGMAS IN THE NICENE CREED.

CHÚNG TA TIN TẤT CẢ NHỮNG TÍN ĐIỀU TRONG KINH TIN KÍNH.

Tôi tin kính Ðức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Ðức Chúa Giêsu Kitô là con một Ðức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Ðức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; Chịu nạn đời quan Phong-Xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông; Ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại lên Trời ngự bên hữu Ðức Chúa Cha phép tắc vô cùng; Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Ðức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Các Kinh Ngày Chúa Nhật
 1. DẤU THÁNH GIÁ: - Nhân danh Cha  và Con  và Thánh Thần. Amen.
 2. KINH ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN: - Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

- Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

 1. KINH TIN: - Lạy Chúa con, con tin thật có một Ðức Chúa Trời là Ðấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Ðức Chúa Trời có ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều Hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Ðấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho Hội thánh. Amen.
 1. KINH CẬY: - Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Ðức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Ðấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen.
 1. KINH KÍNH MẾN: - Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng; lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen.
 1. KINH ĂN NĂN TỘI: - Lạy Chúa con, Chúa là Ðấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
 1. KINH SẤP MÌNH: - Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con và nhận lời con nguyện. Lạy Chúa xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa. 
 1. KINH VÌ DẤU: - Lạy Chúa chúng con, vì dấu  Thánh giá, xin chữa  chúng con cho khỏi  kẻ thù. Nhân danh Cha  và Con  và Thánh  Thần. Amen. 
 1. KINH ĐỨC TIN: - Ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cảm tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa; thì chúng con dám xin Chúa hãy khấn ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này: là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng dựng nên trời đất; mà người có Ba Ngôi. Ngôi thứ Nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con, Ngôi thứ Ba là Thánh Thần: Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi. Chúng con tin Ngôi thứ Hai ra đời làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh; đặt tên là Giêsu; ở thế gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ; đến ngày thứ ba Người sống lại; khỏi bốn mươi ngày lên trời; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên các thánh Tông Đồ và Hội Thánh mới lập; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét, kẻ lành lên thiên đàng hưởng phúc đời đời; kẻ dữ sa hoả ngục chịu phạt vô cùng. Mà chúng con tin các sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đàng, song phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh và làm những việc lành phúc đức, nhân vì sự ấy chúng con hằng phải sợ hãi và trốn lánh các tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu là căn nguyên mọi tội lỗi khác. Vậy chúng con phải ân cần lo lắng mà năng chịu các phép Bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền, là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên Thánh. Có bảy phép Bí tích mà thôi, song phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải Tội là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ây vậy chúng con hằng phải ra sức lo lắng thể nào mà chịu các phép trọng ấy cho nên, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn thận các điều trước này thì mới được hưởng phúc thanh nhàn đời đời kiếp kiếp. Amen.
 1. KINH MƯỜI ĐIỀU RĂN:

- Đạo Đức Chúa Trời có mười điều răn:

Thứ nhất: thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

Thứ hai: chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ

Thứ ba: giữ ngày Chúa Nhật,

Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.

Thứ năm: chớ giết người,

Thứ sáu: chớ làm sự dâm dục.

Thứ bảy: chớ lấy của người,

Thứ tám: chớ làm chứng dối.

Thứ chin: chớ muốn vợ chồng người,

Thứ mười: chớ tham của người,

Mười điều răn ấy tóm về hai điều mà chớ: Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen. 

 1. KINH SÁU ĐIỀU RĂN:

- Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ hai: chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.

Thứ ba: xưng tội trong một năm ít là một lần.

Thứ bốn: chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục Sinh

Thứ năm: giữ chay những ngày Hội Thánh buộc.

Thứ sáu: kiêng thịt ngày thứ sáu cùng những ngày khác Hội Thánh dạy.

12.KINH BẢY PHÉP BÍ TÍCH:

- Đạo Đức Chúa Trời có bảy phép Bí Tích:

Thứ nhất: là phép Rửa tội,

Thứ hai: là phép Thêm sức,

Thứ ba: là phép Mình Thánh Chúa,

Thứ bốn: là phép Giải tội,

Thứ năm: là phép Xức dầu thánh,

Thứ sáu: là phép Truyền chức thánh,

Thứ bảy: là phép Hôn phối.

 1. KINH MƯỜI BỐN MỐI:

- Thương người có mười bốn mối.

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: cho kẻ đói ăn.

Thứ hai: cho kẻ khát uống.

Thứ ba: cho kẻ rách rưới ăn mặc.

Thứ bốn: viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc.

Thứ năm: cho khách đỗ nhà.

Thứ sáu: chuộc kẻ làm tôi.

Thứ bảy: chôn xác kẻ chết.

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: lấy lời lành mà khuyên người.

Thứ hai: mở dạy kẻ mê muội.

Thứ ba: yên ủi kẻ âu lo.

Thứ bốn: răn bảo kẻ có tội.

Thứ năm: tha kẻ dể ta.

Thứ sáu: nhịn kẻ mất lòng ta.

Thứ bảy: cầu cho kẻ sống và kẻ chết.

 1. KINH CẢI TỘI BẢY MỐI:

- Cải tội bảy mối có bảy đức:

Thứ nhất: khiêm nhường, chớ kiêu ngạo.

Thứ hai: rộng rãi chớ hà tiện.

Thứ ba: giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.

Thứ bốn: hay nhịn chớ hờn giận.

Thứ năm: kiêng bớt chớ mê ăn uống.

Thứ sáu: yêu người chớ ghen ghét.

Thứ bảy: siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

 1. KINH PHÚC THẬT TÁM MỐI:

- Phúc thật tám mối:

Thứ nhất: ai có lòng khó khăn, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa Trời là    của mình vậy.

Thứ hai: ai hiền lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy.

Thứ ba: ai khóc lóc, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được yên ủi vậy.

Thứ bốn: ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được no đủ vậy.

Thứ năm: ai thương xót người, ấy là phúc thật, vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu: ai giữ lòng sạch sẽ, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy.

Thứ bảy: ai làm cho người hoà thuận, ấy là phúc thật, vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy.

Thứ tám: ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật, vì chưng nước Đức Chúa là của mình vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.