Lời Chúa Hôm Nay

Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con

Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta

Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha

Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền

Sau khi nói với các môn đệ, Chúa Giêsu lên trời, và ngự bên hữu Thiên Chúa

Cha yêu mến các con, bởi vì chúng con yêu mến Thầy và tin rằng Thầy bởi Thiên Chúa mà ra

Niềm vui của các con không ai sẽ lấy mất được

Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui

Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

Nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con

Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy

Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình

Các con không thuộc về thế gian, vì chính Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con

Nếu điều gì các con nhân danh Thầy mà xin, Thầy sẽ làm cho

Các con đã được tỉa sạch nhờ lời Thầy đã nói với các con. Các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các con

Thầy ban bình an của Thầy cho các con

Thánh Thần, mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều