Category: Kinh Thánh

Thánh Kinh 100 tuần: Sáng Thế

Bài Giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm                †  Đài phát thanh lòng Chúa thương xót                                                                 …

Thánh Kinh Công Giáo

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước   Tên Sách Ký Hiệu Book’s Names Abbreviates   Mátthêu Mt Matthew Mt   Máccô Mc Mark Mk   Luca Lc Luke Lk   Gioan Ga John Jn   Tông Ðồ Công Vụ Cv Acts Acts   Rôma Rm Romans Rom   1Côrinthô 1Cor 1Corinthians 1Cor   2Côrinthô 2Cor…

Giáo Lý Cho Người Lớn

Do Lm Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn Tìm hiểu về các Thiên Thần Ân sủng của Chúa Có Thiên Đàng Sự chọn lựa phạm tội Tội nguyên tổ Chúa Giêsu có phải là Thiên Chúa Chúa Giêsu thành lập Hội Thánh Các Thánh và Đức Mẹ Bảy Bí Tích Bí Tích Thánh Thể Thánh…

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước 3

CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ đến KHẢI HUYỀN Cv1:4-5 Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh…

Những câu hay trong Thánh Kinh Tân Ước 2

 TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN Ga1:1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ga1:3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Ga1:4 ở nơi Người là sự sống, và sự…

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước 1

TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA Lc 1:35 Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Lc1:38 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như…

Sách Ma-La-Khi

MA-LA-KHI CHƯƠNG 1 1 Lời sấm. Lời ĐỨC CHÚA phán với Ít-ra-en qua trung gian ông Ma-la-khi. Tình thương của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en 2 Ta đã yêu thương các ngươi, ĐỨC CHÚA phán. – Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? – Ê-xau chẳng phải là anh…

Sách Da-Ca-Ri-A

Da-CA-RI-A CHƯƠNG 1 Khuyên nhủ sám hối 1 Tháng tám năm thứ hai triều Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán với ngôn sứ Da-ca-ri-a, con ông Be-réc-gia – ông này là con ông Ít-đô – rằng: 2 “ĐỨC CHÚA bừng bừng nổi giận với cha ông các ngươi.3 Ngươi hãy bảo chúng: ĐỨC CHÚA các…

Sách Khác-Gai

KHÁC-GAI CHƯƠNG 1 Tái thiết Đền Thờ 1 Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai triều vua Đa-ri-ô, có lời ĐỨC CHÚA phán, qua trung gian ngôn sứ Khác-gai, với tổng đốc xứ Giu-đa là Dơ-rúp-ba-ven, con ông San-ti-ên, và với thượng tế Giê-su-a con ông Giơ-hô-xa-đắc, như sau:2 ĐỨC CHÚA các đạo binh…

Sách Xô-Phô-Ni-A

XÔ-PHÔ-NI-A CHƯƠNG 1  1 Dưới thời Giô-si-gia-hu con vua A-môn làm vua Giu-đa, có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Xô-phô-ni-a, con ông Cu-si; ông Cu-si là con ông Gơ-đan-gia; ông Gơ-đan-gia là con ông A-mác-gia; ông A-mác-gia là con ông Khít-ki-gia. I. NGÀY CỦA ĐỨC CHÚA TẠI GIU-ĐA Lời mở đầu liên quan đến…