Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lm GioaKim Nguyễn Đức Việt Châu biên soạn.

(Nghe 118 Thánh Tử Đạo qua 5 CD ở cuối trang)

0- Lời Giới Thiệu – Lm Peter Lê Thanh Quang

01-NGÀY-07-THÁNG-1-THÁNH-GIUSE-TRẦN-VĂN-TUÂN-GIÁO-DÂN.

02-NGÀY 13 THÁNG 1 -THÁNH ĐA MINH PHẠM TRỌNG KHẢM , CHÁNH ÁN

03-NGÀY 13 THÁNG 1 – THÁNH LUCA PHẠM TRỌNG THÌN, CHÁNH TỔNG

04-NGÀY-13-THÁNG-1-GIUSE-PHẠM-TRỌNG-TẢ-CHÁNH-TỔNG

05-NGÀY 22 THÁNG 1 – THÁNH MATHEU ANPHONG LEZINIANA ĐẬU,LM

06-NGÀY-22-THÁNG-1-THÁNH-PHANXICO-GIL-DE-FEDERICH-TẾ-LM

07-NGÀY 30 THÁNG 1 – THÁNH TÔMA KHUÔNG – LM

08-NGÀY 02 THÁNG 2 – THANH GIOAN THÊÔPHAN VÉNARD VEN , LM

09-NGÀY-13-THÁNG-2-PHAOLO-LÊ-VĂN-LỘC-LM.

10-NGÀY-11-THÁNG-3-THÁNH-ĐA-MINH-CẨM-LM

11-NGÀY 02 THÁNG 4 – THÁNH ĐA MINH VŨ ĐÌNH TƯỚC,LM

12-NGÀY 06 THÁNG 4 – THÁNH PHAO LÔ LÊ BẢO TỊNH, LM

13-NGÀY 07 THÁNG 4 – THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN LỰU , LM 

14-NGÀY-27-THÁNG-4-LAURENSO-NGUYỄN-VĂN-HƯỞNG-LM

15-NGÀY-28-THÁNG-4-THÁNH-PHAO-LÔ-PHẠM-KHẮC-KHOAN-LM

16-NGÀY-28-THÁNG-4-THÁNH-GIOAN-BAOTIXITA-ĐINH-VĂN-THÀNH-THẦY-GIẢNG

17-NGÀY 28 THÁNG 4 – THÁNH PHÊRÔ HIẾU , THẦY GIẢNG 

18-NGÀY 30 THÁNG 4 – THÁNH GIUSE TUÂN, LM

19-NGÀY-01-THÁNG-5-THÁNH-AUGUSTINÔ-SCHOEFFLER-ĐÔNG-LM

20-NGÀY-01-THÁNG-5-THÁNH-GIOAN-LOUIS-BONNARD-HƯƠNG-LM

21-NGÀY 02 THÁNG 5 – THÁNH GIUSE NGUYỄN VĂN LỰU, TRÙM HỌ 

22-NGÀY 09 THÁNG 5 – THÁNH GIUSE ĐỖ QUANG HIỂN, LM

23-NGÀY 11 THÁNG 5 – THÁNH MATTHÊU LÊ VĂN GẪM , NHÀ BUÔN

24-NGÀY-22-THÁNG-5-THÁNH-LAURENSO-NGÔN-GIÁO-DÂN

25-NGÀY 22 THÁNG 5 – THÁNH MICAE HỒ ĐÌNH HY, QUAN THÁI BỘC

26-NGÀY 26 THÁNG 5 – THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN VĂN VÂN , THẦY GIẢNG

27-NGÀY-26-THÁNG-5-THÁNH-GIOAN-ĐOÀN-THANH-HOAN-LM

28-NGÀY 26 THÁNG 5 – THÁNH MATHEU NGUYỄN VĂN PHƯỢNG, TRÙM HỌ

29-NGÀY 28 THÁNG 5 – THÁNH PHAOLÔ HẠNH, GIÁO DÂN

30-NGÀY-01-THÁNG-6-THÁNH-GIUSE-TÚC-GIÁO-DÂN.

31-NGÀY 02 THÁNG 6 – THÁNH ĐAMINH NINH , GIÁO DÂN

32-NGÀY-03-THÁNG-6-THÁNH-PHÊRÔ-VŨ-VĂN-ĐỒNG-DƯƠNG-THỦ-BẠ

33-NGÀY 05 THÁNG 6 – THÁNH LUCA VŨ BÁ LOAN , LM

34-NGÀY-05-THÁNG-6-THÁNH-ĐAMINH-TOẠI-ĐA-MINH-HUYÊN-NGƯ-PHỦ.

35-NGÀY-06-THÁNG-6-Thánh-Phero-Đinh-văn-Dũng-Phero-Đinh-văn-Thuần-Giáo-dân

36-NGÀY 06 THÁNG 6 -THÁNH VINH SƠN DƯƠNG, THU THUẾ

37-NGÀY-12-THÁNG-6-THÁNH-AUGUSTINO-PHAN-VIẾT-HUY-QUÂN-NHÂN.

38-NGÀY 12 THÁNG 6 – THÁNH NICOLAO BÙI ĐỨC THỂ, QUÂN NHÂN

39-NGÀY-12-THÁNG-6-THÁNH-ĐAMINH-ĐINH-ĐẠT-QUÂN-NHÂN.

40-NGÀY-16-THÁNG-6-Thánh-Đa-mình-Nguyên-Nhi-Đa-mình-Đức-Mạo-Vinh-Sơn-Tưởng-Anre-Tường

41-NGÀY 17 THÁNG 6 – THÁNH PHÊRÔ ĐA , THỢ MỘC

42-NGÀY-26-THÁNG-6-THÁNH-PHANXICO-ĐỖ-VĂN-CHIỂU-THẦY-GIẢNG.

43-NGÀY 26 THÁNG 6 – THÁNH ĐAMINH HENARES MINH , GIÁM MỤC

44-NGÀY 27 THÁNG 6 – THÁNH TOMA TOÁN , THẦY GIẢNG

45-NGÀY-30-THÁNG-6-THÁNH-VINH-SƠN-ĐỖ-YẾN-LM.

46-NGÀY 03 THÁNG 7- THÁNH PHILIPPHÊ PHAN VĂN MINH, LM

47-NGÀY-04-THÁNG-7-THÁNH-GIUSE-NGUYỄN-ĐÌNH-UYỂN-THẦY-GIẢNG.

48-NGÀY 10 THÁNG 7 – THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN KHẮC TỰ, THẦY GIẢNG

49-NGÀY-10-THÁNG-7-THÁNH-ANTÔN-NGUYỄN-HỮU-QUỲNH-TRÙM-CHÁNH.

50-NGÀY 12 THÁNG 7 – THÁNH INGATIÔ DELGADO Y, GM

51-NGÀY 12 THÁNG 7 – THÁNH ANNÊ LÊ THỊ THÀNH, GIÁO DÂN

52-NGÀY-12-THÁNG-7-THÁNH-PHÊRÔ-KHANH-LM

53-NGÀY 15 THÁNG 7- THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN BÁ TUẤN, LM

54-NGÀY-15-THÁNG-7-THÁNH-ANRÊ-NGUYỄN-KIM-THÔNG-TRÙM-CHÁNH.

55-NGÀY-20-THÁNG-7-THÁNH-GIUSE-DIAZ-SANJURJO-AN-GIÁM-MỤC.

56-NGÀY 24 THÁNG 7 – THÁNH GIUSE FERANDEZ HIỀN , LM

57-NGÀY 26 THÁNG 7 – THÁNH ANRÊ PHÚ YÊN, THẦY GIẢNG

58-NGÀY 28 THÁNG 7- THÁNH GIUSE MELCHIOR G. SAMPEDRO XUYÊN , GIÁM MỤC 

59-NGÀY 31 THÁNG 7- THÁNH EMMANUEL LÊ VĂN PHỤNG, TRÙM CHÁNH

60-NGÀY 31 THÁNG 7- THÁNH PHÊRÔ ĐOÀN CÔNG QUÝ , LM

61-NGÀY 01 THÁNG 8 -THÁNH BERNAĐÔ VÕ VĂN DUỆ , LM

62-NGÀY 01 THÁNG 8 – THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN HẠNH, LM 

63-NGÀY 12 THÁNG 8 – THÁNH GIACÔBÊ ĐỖ MAI NĂM, LM 

64-NGÀY 12 THÁNG 8 – THÁNH AN TÔN NGUYỄN ĐÍCH, TRÙM CHÁNH

65-NGÀY-12-THÁNG-8-THÁNH-MICAE-NGUYỄN-HUY-MỸ-LÝ-TRƯỞNG.

66-NGÀY-21-THÁNG-8-THÁNH-GIUSE-ĐẶNG-ĐÌNH-VIÊN-LM

67-NGÀY 05 THÁNG 9 – THÁNH PHÊRÔ NGUYỄN VĂN TỰ, LM 

68-NGÀY 05 THÁNG 9 – THÁNH GIUSE HOÀNG LƯƠNG CẢNH  , TRÙM HỌ & LƯƠNG Y

69-NGÀY 17 THÁNG 9 – THÁNH EMMANUEL NGUYỄN VĂN TRIỆU, LM

70-NGÀY-18-THÁNG-9-THÁNH-ĐA-MINH-TRẠCH-LM

71-NGÀY-20-THÁNG-9-THÁNH-GIOAN-CARÔLÔ-CORNEY-TÂN-LM-THỪA-SAI-PARIS

72-NGÀY 21 THÁNG 9 – THÁNH PHANXICÔ JACCARD PHAN , LM THỪA SAI PARIS 

73-NGÀY 21 THÁNG 9 – THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN, CHỦNG SINH 

74-NGÀY 06 THÁNG 10 – THÁNH PHANXICO TRẦN VĂN TRUNG, CAI ĐỘI

75-NGÀY-11-THÁNG-10-THÁNH-PHÊRÔ-LÊ-TÙY-LM

76-NGÀY 17 THÁNG 10 – THÁNH PHANXICÔ ISIĐÔRÔ GAGELIN KÍNH , LM 

77-NGÀY 23 THÁNG 10 -THÁNH PHAOLÔ TỔNG VIẾT BƯỜNG, QUAN THỊ VỆ

78-NGÀY 24 THÁNG 10 -THÁNH GIUSE LÊ ĐĂNG THI, CAI ĐỘI

79-NGÀY 28 THÁNG 10 -THÁNH GIOAN ĐẠT, LM

80-NGÀY 01 THÁNG 11 – THÁNH HIERONIMO HERMOSILLA LIÊM , GIÁM MỤC

81-NGÀY 01 THÁNG 11 – THÁNH VALENTINÔ BERRIO OCHOA VINH, GIÁM MỤC

82-NGÀY 01 THÁNG 11 – THÁNH PHÊRÔ ALMATÔ BÌNH , LM

83-NGÀY 03 THÁNG 11 – THÁNH PHÊRÔ PHANXICÔ NÊRÔN BẮC, LM

84-NGÀY 05 THÁNG 11 – THÁNH ĐAMINH MẦU , LM

85-NGÀY 07 THÁNG 11 – THÁNH VINH SƠN LÊ QUANG LIÊM, LM

86-NGÀY 07 THÁNG 11 – THÁNH JACINTA CASTANEDA GIA, LM

87-NGÀY 08 THÁNG 11 – THÁNH GIUSE NGUYỄN ĐÌNH NGHI, LM

88-NGÀY 08 THÁNG 11 – THÁNH PHAO LÔ NGUYỄN NGÂN , LM 

89-NGÀY 08 THÁNG 11 – THÁNH MARTINÔ TẠ ĐỨC THỊNH, LM

90-NGÀY-08-THÁNG-11-THÁNH-GIOAN-BAOTIXITA-CỎN-LÝ-TRƯỞNG.

91-NGÀY 08 THÁNG 11 – THÁNH MARTINÔ THỌ , VIÊN CHỨC THU THUẾ

92-NGÀY 14 THÁNG 11 – THÁNH STÊPHANÔ THÊÔĐÔRÊ CUENOT THỂ, GIÁM MỤC

93-NGÀY 20 THÁNG 11 -THÁNH PHANXICÔ XAVIER NGUYỄN CẦN , THẦY GIẢNG 

94-NGÀY 24 THÁNG 11 – THÁNH PHÊRÔ DUMOULIN BORIE CAO, GIÁM MỤC

95-NGÀY-24-THÁNG-11-THÁNH-VINH-SƠN-NGUYỄN-THẾ-ĐIỂM-LM

96-NGÀY 24 THÁNG 11 -THÁNH PHÊRÔ VŨ ĐĂNG KHOA , LM

97-NGÀY 26 THÁNG 11 -THÁNH TÔMA ĐINH VIẾT DỤ, LM 

98-NGÀY 26 THÁNG 11 -THÁNH ĐAMINH NGUYỄN VĂN XUYÊN, LM

99-NGÀY 28 THÁNG 11 – THÁNH ANRÊ TRẦN VĂN TRÔNG, QUÂN NHÂN

100-NGÀY 30 THÁNG 11 – THÁNH GIUSE MARCHAND DU, LM THỪA SAI

101-NGÀY 06 THÁNG 12 – THÁNH GIUSE NGUYỄN DUY KHANG, THẦY GIẢNG

102-NGÀY 10 THÁNG 12 – THÁNH SIMON PHAN ĐẮC HÒA, Y SĨ 

103-NGÀY 18 THÁNG 12 – THÁNH PHAOLÔ NGUYỄN VĂN MỸ, THẦY GIẢNG

104-NGÀY 18 THÁNG 12 – THÁNH PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN ĐƯỜNG, THẦY GIẢNG

105-NGÀY 18 THÁNG 12 – THÁNH PHÊRÔ VŨ VĂN TRUẬT, THẦY GIẢNG

106-NGÀY 19 THÁNG 12 – THÁNH PHANXICO XAVIE HÀ TRỌNG MẬU , THẦY GIẢNG

107-NGÀY 19 THÁNG 12 – THÁNH ĐAMINH BÙI VĂN ÚY, THẦY GIẢNG

108-NGÀY 19 THÁNG 12 – THÁNH AUGUSTINÔ NGUYỄN VĂN MỚI, NÔNG DÂN

109-NGÀY 19 THÁNG 12 – THÁNH TÔMA NGUYỄN VĂN ĐỆ, THỢ MAY

110-NGÀY 19 THÁNG 12 -THÁNH STEPHANO NGUYỄN VĂN VINH , TÁ ĐIỀN

111-NGÀY 21 THÁNG 12 – THÁNH PHÊRÔ TRƯƠNG VĂN THI, LM

112-NGÀY-21-THÁNG-12-THÁNH-ANRE-DŨNG-LẠC-LM.

113-CẢM-NHẬN-CỦA-LM-HỒ-NGỌC-THỈNH.

*** Nghe 118 Thánh tử đạo qua 5 CD