Bài Giảng Hàng Ngày

Ga 15,18-21 Thứ 7 , sau Chúa Nhật V Phục sinh – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Hy Sinh Vì Bạn Hữu – Ga 15,12-17– Lm John Nguyễn

Ga 15,12-17 – Thứ 6 , sau Chúa Nhật V Phục sinh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 15. 9-11 Thứ Năm , sau Chúa Nhật V Phục sinh – LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 15,1-8 -Thứ 4 Tuần V Phục sinh – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 14, 27-31 Thứ Ba Tuần 5 Phục sinh –LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 14, 21-26 Thứ Hai , sau Chúa Nhật 5 Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 13,31-33a. 34-35 Chúa nhật Tuần-5 C-Phục Sinh-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 14, 7-14 Thứ bảy tuần 4 Phục sinh – LM Peter Lê Thanh Quang

Con Đường Mang Tên Giê-su -Ga 14,1-6 – Lm John Nguyễn

Ga 14 ,1- 6 Thứ 6 , sau Chúa Nhật 4 Phục sinh –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 13,16 – 20 – Thứ 5 , sau Chúa Nhật 4 Phục sinh – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 12, 44-50 Thứ Tư Tuần 4 sau Phục Sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 15, 9-17  Thánh Matthia Tông đồLM Peter Lê Thanh Quang

Ga 10,1-10 -Thứ Hai Tuần 4 – Phục sinh – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 10, 27-30 Chúa Nhật 4 Phục Sinh LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 6, 61-70 – Thứ 7 , sau Chúa Nhật 3 Phục sinh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mình Máu Thánh Chúa – Ga 6, 53-60 – Lm John Nguyễn

Ga 6, 53-60 Thứ Sáu Tuần 3 Phục Sinh –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 6, 44- 51 Thứ Năm , sau Chúa Nhật 3 Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 6,35-40 -Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 6, 30-35 Thứ Ba , sau Chúa Nhật 3 Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 6,30-35 Thứ Ba – Tuần 3 Phục sinh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 6, 22- 29 Thứ Hai Tuần 3-Phục Sinh- LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 21,1-19 Chúa nhật -3C-Phục Sinh-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 6,16-21 Thứ bảy  tuần 2 Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 14, 6-14 Thứ sáu tuần 2 Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 3, 31-36 Thứ Năm tuần 2 Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Mt 13, 54-58 Lễ Thánh Giuse Lao công -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 3, 7-15 Thứ Ba tuần 2 Phục Sinh – LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 3, 1-8 Thứ hai tuần 2 Phục Sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 20,19-31Chúa Nhật 2 PS – Lễ kính Lòng Chúa Thương Xót -LM Peter Lê Thanh Quang

Mc 16,9-15 Thứ bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Lc-24-13-35-Thứ-Tu-Tuần-Bát-Nhật-Phục-Sinh-Ba-LanLM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 21,1-14 Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 24, 35-48 Thứ Năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh -Lễ Thánh Marco -LM Peter Lê Thanh Quang

Lc 24,13-35 Thứ Tư tuần Bát Nhật Phục Sinh-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Gioan 20, 11-18 Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Mt 28,8-15 Thứ Hai, Tuần Bát Nhật Phục Sinh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 20, 1-9 Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh-LM Gioan Baotixita Nguyễn Sang

Lc 24,1-12 Thứ bảy Vọng Phục sinh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 18, 1-19 , 42 Bài Thương khó -Thứ Sáu Tuần Thánh -LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 13, 1-15 Thứ Năm Tuần Thánh – LM Peter Lê Thanh Quang

Mt 26,14-25 -Thứ Tư Tuần Thánh -LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 13,21-33.36-38 -Thứ Ba Tuần Thánh – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 12, 1-11 Thứ Hai Tuần Thánh –Lm Peter Lê Thanh Quang

Lc 19, 28-40 Chúa nhật Lễ Lá Năm C – Lm Peter Lê Thanh Quang

Lc 19, 28-40 Chúa nhật Lễ Lá Năm C – LM Gioan Baotixita Nguyễn Sang

Ga 11, 45-56 Thứ bảy  tuần 5 Mùa Chay LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 10,31-42 Thứ Sáu, tuần 5 Mùa Chay –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 8, 51-59 Thứ Năm tuần 5 Mùa Chay-Lm Peter Lê Thanh Quang

Ga 8,31-42 Thứ Tư  tuần 5 Mùa Chay-Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 8, 21-30 Thứ Ba tuần 5 Mùa Chay-LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 8, 12-20 Thứ Hai, tuần 5 Mùa Chay- LM Peter Lê Thanh Quang

Ga 8, 1-11 Chúa nhật 5 Mùa Chay  C- Lm Peter Lê Thanh Quang

Ga 7,40-53 Thứ bảy  tuần 4 Mùa Chay –Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 7,1-2.10.25-30 Thứ Sáu, tuần 4 Mùa Chay –Lm Peter Quang Lê

Ga 5,31-47 Thứ Năm tuần 4 Mùa Chay-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 5,17-30- Thứ Tư  tuần 4 Mùa Chay-Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 5, 1-3a . 5-16 Thứ Ba tuần 4 Mùa Chay-Lm Peter Quang Lê

Ga 4,43-54 Thứ Hai, tuần 4 Mùa Chay- LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 15,1-3 ,11-32 Chúa nhật 4 Mùa Chay  C –Lm Peter Quang Lê

Lc 18, 9-14 Thứ bảy  tuần 3 Mùa Chay – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 12, 28b-34 Thứ Sáu, tuần 3 Mùa Chay –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 11, 14-23 Thứ Năm tuần 3 Mùa Chay- Lm Peter Quang Lê

Mt 5,17-19 Thứ Tư , tuần 3 Chay-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 18, 21- 35 Thứ Ba tuần 3 Mua Chay-Lm Peter Quang Lê

Lc 1,26-38 – Lễ Truyền Tin –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 13, 1-9 Chúa nhật 3 Mùa Chay C –Lm Peter Quang Lê

Lc 15, 1- 3, 11- 32 Thứ bảy , tuần 2 Mùa Chay –Lm Gioan B. Nguyễn Sang 

Mt 21,33-43.45-46 Thứ Sáu, tuần 2 Mùa Chay – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 16, 19-31 Thứ Năm tuần 2 Chay-Lm Peter Quang Lê

Mt 20,17-28 Thứ Tư , tuần 2 Chay- LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 1,16.18-21.24a Lễ Kính Thánh Giuse –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 6, 36-38 Thứ Hai, tuần 2 Mùa Chay-Lm Peter Quang Lê

Lc 9, 28b-36 Chúa nhật 2 Mùa Chay  C –Lm Peter Quang Lê

Mt 5,43-48 Thứ bảy , tuần 1 Mùa Chay –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 5, 20-26 Thứ Sáu, tuần 1 Mùa Chay – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 7, 7-12 Thứ Năm tuần 1 Chay-Lm Peter Quang Lê

Lc 11, 29-32 Thứ Tư , tuần 1 Chay-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 25,31-46 Thứ 3, tuần 1 Mùa Chay-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 25,31-46 Thứ Hai, tuần 1 Mùa Chay- Lm Peter Quang Lê

Lc 5,27-32 Thứ bảy sau Lễ Tro – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 9,14-15 Thứ Sáu sau Lễ Tro –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 9,22-25 Thứ Năm sau Lễ Tro –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 6,1-6. 16-18 Lễ Tro –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 10,28-31 Thứ Ba , tuần 8 TN –Lm Peter Quang Lê

Mc 10,17-27 Thứ Hai, tuần 8 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 6, 39-45 Chúa nhật tuần 8 TN – Lm Peter Quang Lê

Mc-10-13-16-Thứ-bảy-tuần-7-TN-LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 9,41-50 Thứ Năm tuần 7 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc-938-40-Thứ-Tư-tuần-7-TN- LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 9, 29-36 Thứ Ba , tuần 7 TN –Lm Peter Quang Lê

Mc 9, 13-28 Thứ Hai, tuần 7 TN –Lm Peter Quang Lê

Lc 6, 27 -38 Chúa nhật tuần 7 – C –Lm Peter Quang Lê

Mc 9, 1- 12 Thứ bảy , tuần 6 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mt 16, 13- 19 – Lễ Kính Ngaị Tòa Thánh Phêrô –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 8, 27-33 Thứ Năm tuần 6 TN –Lm Peter Quang Lê

Mc 8, 22-26 -Thứ Tư , tuần 6 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 8,14-21 – Thu 3- tuần VI – TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 8, 11-13 Thứ Hai, tuần 6 TN –Lm Peter Quang Lê

Lc 6, 17.20-26 Chúa nhật tuần 6 – C – Lm Peter Quang Lê

Mc 8,1-10 Thứ bảy , tuần 5 TN  –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 7,31-37 Thứ Sáu, tuần 5 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 7,24-30 Thứ Năm tuần 5 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 7,14-23 -Thứ Tư , tuần 5 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 7, 1-13 Thứ Ba , tuần 5 TN –Lm Peter Quang Lê

Mc 6,53-56 Thứ Hai , tuần 5 TN – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 5, 1-11 Chúa nhật V TN – Lm Peter Quang Lê

Mc 6,30-34 Thứ bảy , tuần 4 TN  –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Mc 6,14-29 Thứ Sáu, tuần 4 TN –LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Ga 5, 16-20 mồng 3 Tết –Lm Peter Quang Lê

Lc 1, 67-75 Mồng 2 Tết, kinh nhớ ông bà tổ tiên- Lm Peter Quang Lê

Mồng 1 Tết -Chúc Tết – Feb 05- Lm Peter Quang Lê

Mt 6, 25-34 Mồng 1 Tết – Feb 05 – Lm Gioan B. Nguyễn Sang 

Mc 5,1-20 -Thứ Hai , tuần 4 TN – LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

Lc 4, 21-30 Chúa nhật 4 TN – Feb 03 – Lm Peter Quang Lê

Lc 2,22-40 Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh- LM Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

 

Về Trang Chính

Về đầu trang

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.