Day: January 12, 2022

Bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch

Thứ Năm, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 13/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Sm 4, 1-11 “Israel thất trận và hòm bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây chiến, và Israel phải xuất quân chống lại và đóng binh tại…