Day: January 11, 2022

Ngài chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau

Thứ Tư, Lễ Thánh Phaolô Ẩn Tu – 12/01/2022 Bài Ðọc I: Sm 3, 1-10. 19-20 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli…

Ngài giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền

Thứ Ba, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 11/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 9-20 “Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền…