Day: January 9, 2022

Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng

Thứ Hai, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 10/01/2022 Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 1-8 “Anna buồn sầu, vì Chúa đã để bà phải son sẻ”. Khởi đầu sách Samuel quyển thứ nhất. Khi ấy, có một người quê ở Rama-Sôphim, miền núi Ephraim, tên là Elcana, con của Giêrôha, Giêrôha con của Êlihu,…