September 29, 2022

 

LCH CÔNG GIÁO THÁNG 1 – 2022

 

CHÚA NHT

TH HAI

TH BA

TH TƯ

TH NĂM

TH SÁU

TH BY

 30

04 THƯỜNG NIÊN

Mary Angela Truszkowska

Gr 1:4-5, 17-19/1Cor

12:31-13:13 or 13:4-13/Lc 4:21-30

Hỡi tông đồ Lòng Thương Xót của Cha, con hãy công bố cho toàn thế giới về Lòng Thương Xót khôn dò của Cha. Đừng chán ngại trước nhữngkhó khăn con phải đương đầu khi rao truyền tình thương của Cha. Những khó khăn này tu ylàm con đau khổ, nhưng hết sức cần thiết cho việc nên thánh của con và là bằng chứng cho thấy công cuộc này là của Cha. (Nhật ký LTX 1142)

1

ĐC MARIA, M THIÊN CHÚA

Ds 6:22-27/Gal 4:4-7/ Lc 2:16-21

 

2

CHÚA HIN LINH

Basiliô C

Is 60:1-6/Ep 3:2-3a, 5-6

/Mt 2:1-12

3

Thánh danh Chúa Giêsu

1 Ga 3:22-4:6/

Mt 4:12-17, 23-25

4

 Elizabeth Ann Seton 1 Ga 4:7-10/ Mc 6:34-44

 

 

5

Gioan Neumann

 1 Ga 4:11-18/

Mc 6:45-52

 

6

Anrê Bessette, Ts

 1 Ga 4:19-5:4/

Lc 4:14-22a

7

Raymunđô Penyafort

 1 Ga 5:5-13/

Lc 5:12-16

8

Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh 1 Ga 5:14-21/

Ga 3:22-30

 

9

CHÚA CHỊU PHÉP RỬA

Adrian of Canterbury

Is 40:1-5, 9-11/

Tt 2:11-14; 3:4-7/

Lc 3:15-16, 21-22

10

 Gregory of Nyssa

 1 Sm 1:1-8/

 Mc 1:14-20

11

 

1 Sm 1:9-20/

Mc 1:21-28

12

 

1 Sm 3:1-10, 19-20 Mc 1:29-39

13

Hilary, Gm

1 Sm 4:1-11/

Mc 1:40-45

14

Felix of Nola

1 Sm 8:4-7, 10-22a/ Mc 2:1-12

15

 Phaolô, n tu

1 Sm 9:1-4, 17-19; 10:1a/ Mc 2:13-17

 

16

02 THƯỜNG NIÊN

Berard và các bn tử đạo

Is 62:1-5/1 Cor 12:4-11/ Ga 2:1-11

17

Antôn, Vp

1 Sm 15:16-23/ Mc 2:18-22

 

18

Margaret of Hungary

 1 Sm 16:1-13/ Mc 2:23-28

19

 Canute, Đan mch

1 Sm 17:32-33, 37, 40-51/Mc 3:1-6

20

Phabianô, Gh. Sêbastinô

1 Sm 18:6-9; 19:1- 7/ Mc 3:7-12

21

Anê, Tn

1 Sm 24:3-21/

Mc 3:13-19

22

 Cn cho luật Bo v Thai nhi

2 Sm 1:1-4, 11-12, 19, 23-27/Mc 3:20- 21

23

03 THƯỜNG NIÊN

Êmêrenxiana, Tn

Nkm 8:2-4a, 5-6, 8-10/1Cor 12:12-30 or 12:12- 14, 27/Lc 1:1-4; 4:14-21

24

Phanxicô Salê

2 Sm 5:1-7, 10/ Mc 3:22-30

25

Phaolô TĐ tr li Cv 22:3-16 hay Cv 9:1-22/ Mc 16:15-18

26

Timothy and Titô 2 Tm 1:1-8 hay Tt 1:1-5 / Mc 4:1-20

27

Angêla Merici

2 Sm 7:18-19, 24- 29/ Mc 4:21-25

28

Tôma Aquinô

2 Sm 11:1-4a, 5- 10a, 13-17/

 Mc 4:26-34

29

Thy Juniper

 2 Sm 12:1-7a, 10- 17/ Mc 4:35-41

               

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 2 – 2022

 

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

*TẾT NHÂM DẦN

Thứ Ba ngày 01/02/2022

Lễ Giao Thừa: Mt 5:1-10

Lễ Minh Niên: Mt 6:25-34

Mùng 2 Tết: Lc 1:67-75

Mùng 3 Tết: Ga 5:16-20

1

*TẾT NHÂM DẦN

Ansgar, Gm

2 Sm 18:9-10, 14b,24-25a, 30-19:3/ Mc 5:21-43

2

Dâng Chúa vào

Đền Thánh

Ml 3:1-4/ Dt 2:14-

18/ Lc 2:22-40 hay

2:22-32

3

Blasiô, Ansgariô

1 Vua 2:1-4, 10-12/

Mc 6:7-13

4

Rabanus Maurus

Hc 47:2-11/

Mc 6:14-29

5

Agatha, Tn

1 Vua 3:4-13/

Mc 6:30-34

 

 

6

05 THƯỜNG NIÊN

Phaolô Miki và các Bạn tđ.

Is 6:1-2a, 3-8/

1 Cor 15:1-11 hay 15:3-8, 11/ Lc 5:1-11

7

Colette, Tn

1 Vua 8:1-7, 9-13/

Mc 6:53-56

8

Giêrônimô Êmilianô

1 Vua 8:22-23, 27-30/ Mc 7:1-13

9

Miguel Febres

Cordero

1 Vua 10:1-10/

Mc 7:14-23

10

Scholastica, Tn

1 Vua 11:4-13/

Mc 7:24-30

11

Đức Mẹ Lộ Đức

1 Vua 11:29-32;

12:19/ Mc 7:31-37

12

Benedict of Aniane

1 Vua 12:26-32;

13:33-34/

Mc 8:1-10

13

06 THƯỜNG NIÊN

Catherine dei Ricci

Gr 17:5-8/1 Cor 15:12,

16-20/Lc 6:17, 20-26

14

Th. Cyrilô, ts; Mêthôđô, Gm

Ngày Th. Valentine

Gc 1:1-11/Mc 8:11-13

15

Claude la Colombière

Gc 1:12-18/

Mc 8:14-21

16

Gilbert Sempringham

Gc 1:19-27/

Mc 8:22-26

17

Bảy Thánh Dòng

Tôi Tớ Đức Mẹ

Gc 2:1-9/

Mc 8:27-33

18

Cp Gioan Fiesole

Gc 2:14-24, 26/

Mc 8:34-9:1

19

Conrad Piacenza

Gc 3:1-10/

Mc 9:2-13

20

07 THƯỜNG NIÊN

Giaxinta và Phanxicô

1 Sm 26:2, 7-9, 12-13,22-23/1 Cor 15:45-49/

Lc 6:27-38

21

Phêrô Damianô

Gc 3:13-18/

Mc 9:14-29

22

Tông tòa Thánh

Phêrô

1 Pr 5:1-4/

Mt 16:13-19

23

Polycarp

Gc 4:13-17/

Mc 9:38-40

24

Cp Luca Belludi

Gc 5:1-6/

Mc 9:41-50

25

Ethelbert

Gc 5:9-12/

Mc 10:1-12

26

Apollonia

Gc 5:13-20/

Mc 10:13-16

27

08 THƯỜNG NIÊN

Gabriel Francis Possenti

Hc 27:4-7/1 Cor 15:54-58/ Lc 6:39-45

28

Angela of Foligno

1 Pr 1:3-9/

Mc 10:17-27

 

Linh hồn nào kêu nài đến Lòng Thương Xót của Cha đều làm Cha sướng vui. Với những linh hồn ấy, Cha

sẽ rộng bạn nhiều ơn thánh cho họ hơn họ kêu xin. Cha không thể trừng phạt ngay cả một tội nhân khốn

nạn nhất nếu họ biết kêu xin Lòng Thương Xót Cha, ngược lại, Cha sẽ thánh hóa họ nơi Lòng Thương Xót

vô cùng và khôn sánh của Cha. (Nhật ký LTX 1146)

               

 

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 3 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Hỡi con yêu của Cha, vui sướng của Cha là

được ngự trong tâm hồn con. Vào thứ Năm

tuần Thánh, khi ở lại trong phép Thánh Thể,

Cha nghĩ rất nhiều đến con trong tâm trí Cha.(Nhật ký LTX 1774)

1

1 Pr 1:10-16/

Mc 10:28-31

2

Lễ Tro

Ăn Chay, Kiêng thịt

Ge 2:12-18/2 Cor

5:20-6:2/

Mt 6:1-6, 16-18

3

Catarina Drexel

Đnl 30:15-20/

Lc 9:22-25

4

Casimirô

Kiêng thịt

Is 58:1-9a/

Mt 9:14-15

5

Gioan Giuse TG

Is 58:9b-14/

Lc 5:27-32

6

1 MÙA CHAY

Colette

Đnl 26:4-10/Rm10:813/

Lc 4:1-13

7

Perpêtua và

Phêlixita

Lv 19:1-2, 11-18/

Mt 25:31-46

8

Gioan Thiên Chúa

Is 55:10-11/

Mt 6:7-15

9

Phanxica thành

Rôma

Giôna 3:1-10/

Lc 11:29-32

10

Đaminh Saviô

Est C:12, 14-16,

23-25/ Mt 7:7-12

11

Eulogius ofCordoba

Kiêng thịt

Ed 18:21-28/

Mt 5:20-26

12

CP Angela

Salawa

Đnl 26:16-19/

Mt 5:43-48

13

2 MÙA CHAY

Leander Seville

St 15:5-12, 17-18/Pl

3:17-4:1 or 3:20-4:1/

Lc 9:28b-36

14

Maximilianô

Đn 9:4b-10/

Lc 6:36-38

15

Louise Marillac

Is 1:10, 16-20/

Mt 23:1-12

16

Clement Maria

Hofbauer

Gr 18:18-20/

Mt 20:17-28

17

Patrick, Gm

Gr 17:5-10/

Lc 16:19-31

 

18

Cyrillô Giêrusalem

Kiêng thịt

St 37:3-4, 12-13a,

17b-28a/

Mt 21:33-43, 45-46

19

Thánh Cả Giuse

2 Sm 7:4-5a, 12-

14a, 16/ Rm 4:13,

16-18, 22/ Mt 1:16,

18-21, 24a hay

Lc 2:41-51a

20

3 MÙA CHAY

Salvator Horta

Xh 3:1-8a, 13-15/1 Cor

10:1-6, 10-12/Lc 13:1-9

21

Cp Gioan Parma

2 Vua 5:1-15ab/

Lc 4:24-30

22

Nicholas of Flue

Đn 3:25, 34-43/

Mt 18:21-35

23

Turibiô Mongrôvêiô

Đnl 4:1, 5-9/

Mt 5:17-19

24

Óscar Romero

Gr 7:23-28/

Lc 11:14-23

25

Truyền Tin Cho

Đức Mẹ

Kiêng thịt

Is 7:10-14; 8:10/Dt

10:4-10/Lc 1:26-38

26

Braulio

Hos 6:1-6/

Lc 18:9-14

27

4 MÙA CHAY

Phanxicô Brunô

Gs 5:9a, 10-12/2 Cor

5:17-21/Lc 15:1-3, 11-32

28

Is 65:17-21/

Ga 4:43-54

29

Ludovico, Cp

Ed 47:1-9, 12/

Ga 5:1-16

30

Gioan Climacus

Is 49:8-15/

Ga 5:17-30

31

Stêphanô Mar Saba

Xh 32:7-14/

Ga 5:31-47

 

Thế giới của

những tâm hồn cầu nguyện.

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 4 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

* Thứ Năm ngày 14 Lễ Làm Phép Dầu:

Is 61:1-3a, 6a, 8b-9/Kh 1:5-8/Lc 4:16-21

** Thứ Bảy ngày 16 Lễ Vọng Phục Sinh:

St 1:1-2:2 hay 1:1, 26-31a/St 22:1-18 hay 22:1-2, 9a, 10-13, 15-18/ Xh 14:15-15:1/Is 54:5-14/ Is

55:1-11/Bar 3:9-15, 32-4:4/Ed 36:16-17a, 18-28/ Rm 6:3-11/ Lc 24:1-12

1

Hugh Grenoble, Lm

Kiêng thịt

Kn 2:1a, 12-22/ Ga

7:1-2, 10, 25-30

2

Phanxicô Paola

Gr 11:18-20/

Ga 7:40-531

 

3

5 MÙA CHAY

Bênêđictô, Africa

Is 43:16-21/Pl 3:8-14/

Ga 8:1-11

4

Isođôrô, Gm

Đn 13:1-9, 15-17,

19-30, 33-62 hay

13:41c-62/

Ga 8:12-20

5

Vincentê Ferriô

Ds 21:4-9/

Ga 8:21-30

6

Crescentia Hoess

Đn 3:14-20, 91-92,

95/Ga 8:31-42

7

Gioan B. Lasan

St 17:3-9/

Ga 8:51-59

8

Julie Billiart

Kiêng thịt

Gr 20:10-13/

Ga 10:31-42

9

Innocent ở Berzo

Ed 37:21-28/

Ga 11:45-56

10

LỄ LÁ

Mađalêna Canôsa

Lc 19:28-40 (37)/Is 50:4-7/Pl 2:6-11/Lc 22:14-23:56 or 23:1-49

11

Stanislaô, Gm

Tuần Thánh

Is 42:1-7/

Ga 12:1-11

12

Têrêsa Los

Tuần Thánh

Is 49:1-6/ Ga

13:21-33, 36-38

13

Martinô I, Gh

Tuần Thánh

Is 50:4-9a/

Mt 26:14-25

14

Cp Phêrô Gonzalez

Tuần Thánh

* Làm phép Dầu

Xh 12:1-8, 11-14/1

Cor 11:23-26/

Ga 13:1-15

15

Cp Caesar de Bus

Tuần Thánh

Ăn chay, kiêng thịt

Is 52:13-53:12/Dt

4:14-16; 5:7-9/

Ga 18:1-19:42

16

** Vọng Phục Sinh

xin xem bài đọc

phía trên

Bernadette

Soubirous

17

PHỤC SINH

Bênêđictô Giuse Labre

Cv 10:34a, 37-43/ Cl 3:1 -4 or 1 Cor 5:6b-8/Ga

20:1-9 or Lc 24:1-12

18

Cp James Oldo

Cv 2:14, 22-33/

Mt 28:8-15

19

Cp Luchesio và

Buonadonna

Cv 2:36-41/

Ga 20:11-18

20

Conrad Parzham

Cv 3:1-10/

Lc 24:13-35

21

Anselm, Gm

Cv 3:11-26/

Lc 24:35-48

22

Adalbert Prague

Cv 4:1-12/

Ga 21:1-14

23

Giogiô & Adalbert

Cv 4:13-21/

Mc 16:9-15

24

2 PHỤC SINH

LÒNG THƯƠNG XÓT

Cv 5:12-16/Kh 1:9-11a,

12-13, 17-19/

Ga 20:19-31

25

Th Mác-cô

1 Pr 5:5b-14/

Mc 16:15-20

26

Pedro de Betancur

Cv 4:32-37/

Ga 3:7b-15

27

Louis Maria

Montfort

Cv 5:17-26/

Ga 3:16-21

28

Phêrô M. Chanel

Cv 5:27-33/

Ga 3:31-36

29

Catarina Siêna

Cv 5:34-42/

Ga 6:1-15

30

Piô V

Cv 6:1-7/

Ga 6:16-21

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 5 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

1

3 PHỤC SINH

Th Giuse Thợ

Cv 5:27-32, 40b-41/Kh

5:11-14/Ga 21:1-19

hay 21:1-14

2

Athanasiô, Gm

Cv 6:8-15/

Ga 6:22-29

3

Philiphê và

Giacôbê

1 Cor 15:1-8/

Ga 14:6-14

4

Michael Giedroyc

Cv 8:1b-8/

Ga 6:35-40

5

Hilary Arles, Gm

Cv 8:26-40/

Ga 6:44-51

6

Marian và James

Cv 9:1-20/

Ga 6:52-59

7

Cp Rose Venerini

Cv 9:31-42/

Ga 6:60-69

 

8

4 PHỤC SINH

Lady Julian of Norwich

Cv 13:14, 43-52/Kh 7:9,

14b-17/Ga 10:27-30

9

Catarina Bôlônha

Cv 11:1-18/

Ga 10:1-10

10

Damien de

Veuster

Cv 11:19-26/

Ga 10:22-30

11

Inhaxiô Lacôni

Cv 12:24-13:5a/

Ga 12:44-50

12

Nêrêô và Achilêô,

Pancraxiô

Cv 13:13-25/

Ga 13:16-20

13

Cv 13:26-33/

Ga 14:1-6

14

Matthia, Tông đồ

Cv 1:15-17, 20-26/

Ga 15:9-17

15

5 PHỤC SINH

Isiđôrô

Cv 14:21-27/Kh 21:15a/

Ga 13:31-33a, 34-35

16

Margaret Cortona

Cv 14:5-18/

Ga 14:21-26

17

Paschal Baylon

Cv 14:19-28/

Ga 14:27-31a

18

Gioan I, Gh

Cv 15:1-6/

Ga 15:1-8

19

Alcuin

Cv 15:7-21/

Ga 15:9-11

20

Bênađinô thành

Siêna

Cv 15:22-31/

Ga 15:12-17

21

Christôphê de

Magallanes

Cv 16:1-10/

Ga 15:18-21

22

6 PHỤC SINH

Rita Cascia

Cv 15:1-2, 22-29/

Kh 21:10-14, 22-23/

Ga 14:23-29

23

John Baptist de

Rossi

Cv 16:11-15/

Ga 15:26-16:4a

24

Vincent of Lérins

Cv 16:22-34/

Ga 16:5-11

25

Gregory VII, Gh

Cv 17:15, 22-18:1/

Ga 16:12-15

26

Lễ Thăng Thiên dời CN – Philipphê Neri

Cv 18:1-8/

Ga 16:16-20

27

Augustinô of

Canterbury

Cv 18:9-18/

Ga 16:20-23

28

Bernard of

Montjoux

Cv 18:23-28/

Ga 16:23b-28

29

LỄ THĂNG THIÊN

Bernard of Montjoux

Cv 1:1-11/Eph 1:17-23 or Heb 9:24-28; 10:19-23/Lk 24:46-53

30

Phécđinanđô III

Cv 19:1-8/

Ga 16:29-33

31

Đức Mẹ đi viếng

Xp 3:14-18a hay

Rm 12:9-16/

Lc 1:39-56

Mọi linh hồn, nhất là linh hồn các tu sĩ, phải phản ánh Lòng Thương Xót của Cha.

Trái Tim Cha chan chứa tình yêu thương và lân tuất đối với tất cả mọi người. Trái

tim của những người dấu yêu của Cha cũng phải nên giống Trái Tim Cha; trái tim ấy

cũng phải tuôn trào nguồn xót thương của Cha cho các linh hồn; nếu không, Cha sẽ

không nhận họ là những người thuộc về Cha. (Nhật ký LTX 1148)

 

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 6 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

LỄ HIỆN XUỐNG:

Lễ vọng 4//6: St 11:1-9 hay Xh 19:3-8a, 16-20b hay Ed 37:1-14 hay

Ge 3:1-5/Rm 8:22-27/Ga 7:37-39

Lễ Ban Ngày 5/6: Cv 2:1-11/1 Cor 12:3b-7, 12-13 hay Rm 8, 8-17

/Ga 20:19-23 hay Ga 14:15-16, 23b-26.

1

Giustinô

Cv 20:28-38/

Ga 17:11b-19

2

Marcellinô và Phêrô

Cv 22:30; 23:6-11/

Ga 17:20-26

3

Charles Lwanga

và các bạn

Cv 25:13b-21/

Ga 21:15-19

4

Vọng Hiện Xuống

Francisaracciolo

Cv 28:16-20, 30-31  Ga 21:20-25

5

LỄ HIỆN XUỐNG

Bônifaciô, Gm

Xem bài đọc phía trên

 

6

Mẹ Giáo Hội

Nôbertô, Gm

St 3:9-15, 20

or Cv 1:12-14/

Ga 19:25-34

7

Giuse Perez, Lm

1 Vua 17:7-16/

Mt 5:13-16

8

William York, Gm

1 Vua 18:20-39/

Mt 5:17-19

9

Ephrem, Pt

1 Vua 18:41-46/

Mt 5:20-26

10

Getulius

1 Vua 19:9a, 11-16 / Mt 5:27-32

11

Th Barnaba, TĐ

Cv 11:21b-26;

13:1-3/Mt 5:33-37

12

CHÚA BA NGÔI

John of Sahagun

Cn 8:22-31/Rm 5:1-5/

Ga 16:12-15

13

Antôn Pađua

1 Vua 21:1-16/

Mt 5:38-42

14

Methodius I

1 Vua 21:17-29/

Mt 5:43-48

15

Germaine Cousin

2 Vua 2:1, 6-14/

Mt 6:1-6, 16-18

16

Gioan Phanxicô Regis

Hc 48:1-14/

Mt 6:7-15

17

Emily de Vialar

2 Vua 11:1-4, 9-18,

20/ Mt 6:19-23

18

Gregory Barbarigo

2 Sb 24:17-25/

Mt 6:24-34

19

MÌNH MÁU CHÚA

Rômualđô, Lm

St 14:18-20/

1 Cor 11:23-26/

 Lc 9:11b-17

20

Paulinô Nola, Gm

2 Vua 17:5-8, 13-

15a, 18/ Mt 7:1-5

21

Louis Gonzague

2 Vua 19:9b-11,

14-21, 31-35a, 36/

Mt 7:6, 12-14

22

Thomas More

2 Vua 22:8-13;

23:1-3/

Mt 7:15-20

23

SN Gioan Tẩy Giả

Vọng: Gr 1:4-10/1

Pr 1:8-12/ Lc 1:5-17

Ban Ngày: Is 49:1-6/ Cv 13:22-26/

Lc 1:57-66, 80

24

Trái Tim cực

thánh Chúa Giêsu

Ed 34:11-16/ Rm

5:5b-11/Lc 15:3-7

25

Trái Tim Vô

Nhiễm Mẹ Maria

Ac 2:2, 10-14, 18-19 / Lc 2:41-51

26

13 THƯỜNG NIÊN

Anthelm

1 Vua 19:16b, 19-21/Gl

5:1, 13-18/Lc 9:51-62

 

27

Cyrillo Alexandria

Am 2:6-10, 13-16/

Mt 8:18-22

28

Irenaeus

Am 3:1-8; 4:11-12/

Mt 8:23-27

29

Thánh Phêrô và

Phaolô

* Xem bài đọc phía

bên phải

30

Các Thánh Tử đạo

tiên khởi ở Rôma

Am 7:10-17/

Mt 9:1-8

 

* Lễ Thánh Phêrô và Phaolô ngày 29:

Lễ Vọng: Cv 3:1-10/Gal 1:11-20/

Ga 21:15-19

Lễ Ban ngày: Cv 12:1-11/2 Tm 4:6-8,

17-18/Mt 16:13-19

 

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 7 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

31

18 THƯỜNG NIÊN

Inhaxiô Loyola

Gv 1:2; 2:21-23/

Cl 3:1-5,9-11/

Lc 12:13-21

 

Từ mọi thương tích của Cha, Lòng Thương Xót như những dòng suối trào đổ cho các

linh hồn, nhưng vết thương nơi Trái Tim Cha là mạch nguồn thương xót khôn cùng.

Từ mạch nguồn này, mọi ân sủng tuôn trào cho các linh hồn. (Nhật ký LTX 1190)

1

Junipero Serra, Lm

Am 8:4-6, 9-12/

Mt 9:9-13

2

Bernardino Realino

Am 9:11-15/

Mt 9:14-17

3

14 THƯỜNG NIÊN

Th Tôma, TĐ

Is 66:10-14c/

Gl 6:14-18/

Lc 10:1-12, 17-20

hay Lc 10:1-9

4

Elisabeth Lusitania

Hos 2:16, 17c-18,

21-22/Mt 9:18-26

5

Antôn Giacaria

Hos 8:4-7, 11-13/

Mt 9:32-38

6

Maria Goretti, Tn

Hos 10:1-3, 7-8, 12

Mt 10:1-7

7

Oliver Plunkett,

Gm

Hos 11:1-4, 8e-9/

Mt 10:7-15

8

Êlizabeth Bồ Đào

Nha

Hos 14:2-10/

Mt 10:16-23

9

Augustinô Zhao

Rong và các Bạn

Is 6:1-8/

Mt 10:24-33

10

15 THƯỜNG NIÊN

Veronica Giuliani

Đnl 30:10-14/

Cl 1:15-20/

Lc 10:25-37

11

Bênêđictô, Vp

Is 1:10-17/

Mt 10:34-11:1

12

John Gaulbert

Is 7:1-9/

Mt 11:20-24

13

Henri II

Is 10:5-7, 13b-16/

Mt 11:25-27

14

Catarina

Tekakwitha

Is 26:7-9, 12, 16-

19/ Mt 11:28-30

15

Bonaventura, Gm

Is 38:1-6, 21-22, 7-

8/ Mt 12:1-8

16

Đức Mẹ Carmêlô

Mk 2:1-5/

Mt 12:14-21

17

16 THƯỜNG NIÊN

Phanxicô Sôlanô

St 18:1-10a/Cl 1:24-28/

Lc 10:38-42

18

Camillo Lellis, Lm

Mk 6:1-4, 6-8/

Mt 12:38-42

19

Arsenius the Great

Mk 7:14-15, 18-20/

Mt 12:46-50

20

Margaret of

Antioch

Gr 1:1, 4-10/

Mt 13:1-9

21

Lorensô Brindisi

Gr 2:1-3, 7-8, 12-

13/ Mt 13:10-17

22

Maria Mađalêna

Dc 3:1-4b or

2 Cor 5:14-17/

Ga 20:1-2, 11-18

23

Brigitta

Gr 7:1-11/

Mt 13:24-30

24

17 THƯỜNG NIÊN

John Boste

St 18:20-32/Cl 2:12-14/

Lc 11:1-13

 

25

Giacôbê TĐ

2 Cor 4:7-15/

Mt 20:20-28

26

Gioakim và Anna

Gr 14:17-22/

Mt 13:36-43

27

Pantaleo

Gr 15:10, 16-21/

Mt 13:44-46

28

Innocent I

Gr 18:1-6/

Mt 13:47-53

29

Mác-ta

Gr 26,1-9

/Ga 11:19-27

hay Lc 10:38-42

30

Peter Chrysologus

Gr 26:11-16, 24/

Mt 14:1-12

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 8 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

 

 

1

Anphongsô Ligôri

Gr 28:1-17/

Mt 14:13-21

2

Eusebio Vercelli

Gr 30:1-2, 12-15,

18-22/Mt 14:22-36

or Mt 15:1-2, 10-14

3

Phêrô Julian

Eymard

Gr 31:1-7/

Mt 15:21-28

4

Gioan Vianney, Lm

Gr 31:31-34/

Mt 16:13-23

5

Cung hiến Đền

thờ Đức Bà Cả

Nk 2:1, 3; 3:1-3, 6-

7 /Mt 16:24-28

6

Chúa Hiển Dung

Đn 7:9-10, 13-14/2

Pr 1:16-19/

Lc 9:28b-36

7

19 THƯỜNG NIÊN

Xystô II, Cajetanô

Kn 18:6-9/Dt 11:1-2, 8-19 or 11:1-2, 8-12/Lc 12:32-48 or 12:35-40

8

Đaminh, Lm

Ed 1:2-5, 24-28c/

Mt 17:22-27

9

Teresa Benedicta

Thánh Giá

Ed 2:8-3:4/

Mt 18:1-5, 10, 12-14

10

Laurensô, Pt

2 Cor 9:6-10/

Ga 12:24-26

11

Clara, Tn

Ed 12:1-12/

Mt 18:21-19:1

12

Louis Toulouse

Ed 16:1-15, 60, 63 or 16:59-63/

Mt 19:3-12

13

Ponxianô, Hippolitô

Ed 18:1-10, 13b,

30-32/Mt 19:13-15

14

20 THƯỜNG NIÊN

Maximillian Kolbe

Gr 38:4-6, 8-10/

Dt 12:1-4/ Lc 12:49-53

15

ĐỨC MẸ LÊN

TRỜI

Xem bài đọc bên

phải

16

Stephanô vua

Hungari

Ed 28:1-10/

Mt 19:23-30

17

Gioan Thánh giá

Ed 34:1-11/

Mt 20:1-16

18

Gioana Francisca

Ed 36:23-28/

Mt 22:1-14

19

Gioan Êuđê

Ed 37:1-14/

Mt 22:34-40

20

Bênađô, Vp

Ed 43:1-7ab/

Mt 23:1-12

21

21 THƯỜNG NIÊN

Piô X, Gh

Is 66:18-21/Dt 12:5-7,

11-13/Lc 13:22-30

22

Maria, Nữ Vương

2 Tx 1:1-5, 11-12/

Mt 23:13-22

23

Rôsa Lima, Tn

2 Tx 2:1-3a, 14-17/

Mt 23:23-26

24

Batôlômêô TĐ

Kh 21:9b-14/

Ga 1:45-51

25

Luy, vua Pháp

1 Cor 1:1-9/

Mt 24:42-51

26

Sêphêrinô, Gh

1 Cor 1:17-25/

Mt 25:1-13

27

Monica, Tn

1 Cor 1:26-31/

Mt 25:14-30

28

22 THƯỜNG NIÊN

Âugustinô, Gm

Hc 3:17-18, 20, 28-29/

Dt 12:18-19, 22-24a/

Lc 14:1, 7-14

 

29

Gioan Tẩy Giả bị

trảm quyết

1 Cor 2:1-5/

Mc 6:17-29

30

Phêlixi, Lm

1 Cor 2:10b-16/

Lc 4:31-37

31

Raimunđô

1 Cor 3:1-9/

Lc 4:38-44

 

* Lễ Đức Mẹ Lên Trời Ngày 15:

Lễ Vọng: 1 Sb 15:3-4, 15-16; 16:1-2/

1 Cor 15:54b-57/ Lc 11:27-28.

Lễ Ban Ngày: Kh 11:19a; 12:1-6a, 10ab/

1 Cor 15:20-27/ Lc 1:39-56

 

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 9 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, Cha đã từ trời

xuống thế; vì họ, Cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi khi đến gần Cha; họ rất cần đến

Lòng Thương Xót của Cha. (Nhật ký LTX 1275)

1

Êgiđiô, Vp

1 Cor 3:18-23/

Lc 5:1-11

 

2

Cp Gioan Fx Burté

1 Cor 4:1-5/

Lc 5:33-39

3

Grêgôriô Cả, Gh

1 Cor 4:6b-15/

Lc 6:1-5

4

23 THƯỜNG NIÊN

Rose Viterbo

Kn 9:13-18b/Plm 9-10,

12-17/Lc 14:25-33

5

Teresa Calcutta

1 Cor 5:1-8/

Lc 6:6-11

6

Cp Claudio

Granzotto

1 Cor 6:1-11/

Lc 6:12-19

7

Frederick Ozanam

1 Cor 7:25-31/

Lc 6:20-26

8

Sinh Nhật Đức Mẹ

Mk 5:1-4a or Rm

8:28-30/Mt 1:1-16,

18-23 or 1:18-23

9

Phêrô Claver, Lm

1 Cor 9:16-19,

22b-27/ Lc 6:39-42

10

Thomas Villanova

1 Cor 10:14-22/

Lc 6:43-49

11

24 THƯỜNG NIÊN

Cyprianô, Gm

Xh 32:7-11, 13-14/1 Tm

1:12-17/Lc 15:1-32 or

15:1-10

12

Thánh Danh Đức

Mẹ

1 Cor 11:17-26,33 /Lc 7:1-10

13

Gioan Kim Khẩu

1 Cor 12:12-14,

27-31a/Lc 7:11-17

14

Suy tôn Thánh Giá

Ds 21:4b-9/

Pl 2:6-11/

Ga 3:13-17

15

Đức Mẹ sầu bi

1 Cor 15:1-11/

Ga 19:25-27

hay Lc 2:33-35

16

Th Cornêliô và

Cyprianô

1 Cor 15:12-20/

Lc 8:1-3

17

Roberto Bellaminô

1 Cor 15:35-37,

42-49/ Lc 8:4-15

18

25 THƯỜNG NIÊN

Giuse Cupertino

Am 8:4-7/1 Tm 2:1-8/

Lc 16:1-13 or 16:10-13

19

Gioan Newman

Cn 3:27-34/

Lc 8:16-18

20

Anrê Kim Taegon,

Lm

Cn 21:1-6, 10-13/

Lc 8:19-21

21

Mát-thêu

Eph 4:1-7, 11-13/

Mt 9:9-13

22

Lawrence Ruiz và

các bạn

Gv 1:2-11

Lc 9:7-9

23

Padre Piô 5 dấu

Gv 3:1-11/

Lc 9:18-22

24

Pacifico Severino

Gv 11:9-12:8/

Lc 9:43b-45

25

26 THƯỜNG NIÊN

Elzear và Delphina

Am 6:1a, 4-7/1 Tm 6:11-16/ Lc 16:19-31

26

Cosmasô và

Đaminaô

Gióp 1:6-22/

Lc 9:46-50

27

Vinhsơn Phaolô,

Lm

Gióp 3:1-3, 11-17,

20-23/Lc 9:51-56

28

Wenceslaus

Gióp 9:1-12, 14-16

Lc 9:57-62

29

TL Thiên Thần Micae, Gabrien, Raphaen

Đn 7:9-10, 13-14

hay Kh 12:7-12a/

Ga 1:47-51

 

30

Giêrônimô, Lm

Gióp 38:1, 12-21;

40:3-5/

Lc 10:13-16

 

 

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 10 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

30

31 THƯỜNG NIÊN

Anphong Rodriguez

Kn 11:22-12:2/ 2Tx1:11-2:2/ Lc 19:1-10

31

Wolfgang

Regensburg

Pl 2:1-4/

Lc 14:12-14

 

Nhân ái tinh thần không cần những phép ban cũng chẳng cần những kho của cải,

nhưng lại rất đáng công và ở trong tầm với của mọi người. Nếu linh hồn không thực

thi lòng nhân ái dưới một hình thức nào cả, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng thương xót của Cha trong ngày thẩm xét. (Nhật ký LTX 1317)

1

Têrêxa HĐ Giêsu

Bar 1:15-22/

Lc 10:13-16 hay

Gióp 42:1-3, 5-6, 12-17/Lc 10:17-24

2

27 THƯỜNG NIÊN

Thiên Thần bản mệnh

Kb 1:2-3; 2:2-4/

2Tm 1:6-8, 13-14/

Lc 17:5-10

3

Theodora Guérin

Gl 1:6-12/

Lc 10:25-37

4

Phanxicô Assisi

Giôna 1:1-2:2,11/

Lc 10:25-37 hay

Gl 1:13-24/

Lc 10:38-42

5

Faustina, Tn

Gl 2:1-2, 7-14/

Lc 11:1-4

6

Brunô, Maria Rosa

Durocher

Gl 3:1-5/

Lc 11:5-13

7

Đức Mẹ Mân Côi

Mal 3:13-20b/

Lc 11:5-13 hay

Gl 3:7-14/

Lc 11:15-26

8

Gioan Leonardi, Lm

Gl 3:22-29/

Lc 11:27-28

9

28 THƯỜNG NIÊN

Denis và các bạn

2 Vua 5:14-17/

2 Tm2:8-13/Lc 17:11-19

10

Phanxicô Borgia

Gl 4:22-24, 26-27,

31-5:1/Lc 11:29-32

11

Gioan XXIII

Gl 5:1-6/

Lc 11:37-41

12

Seraphim Montegranaro

Gl 5:18-25/

Lc 11:42-46

13

Margaret Alacoque

Ep 1:1-10/

Lc 11:47-54

14

Callistô I, Gh

Ep 1:11-14/

Lc 12:1-7

15

Têrêsa Avila, Tn

Ep 1:15-23/

 Lc 12:8-12

16

29 THƯỜNG NIÊN

Hedwig, Margarit

Maria Alacoque

Xh 17:8-13/

2Tm 3:14-4:2/Lc 18:1-8

17

Inhaxiô Antiokia

Ep 2:1-10/

Lc 12:13-21

18

Th Luca

2 Tm 4:10-17b/

Lc 10:1-9

19

Isaac Jogues

Ep 3:2-12/

Lc 12:39-48

20

Phaolô Thánh Giá

Ep 3:14-21/

Lc 12:49-53

21

Ilarion

Ep 4:1-6/

Lc 12:54-59

22

Gioan Phaolô II,Gh

Ep 4:7-16/

Lc 13:1-9

23

30 THƯỜNG NIÊN

Gioan Capistranô

Hc 35:12-14, 16-18/ 2Tm 4:6-8, 16-18/

Lc 18:9-14

24

Anthony Mary

Claret

Ep 4:32-5:8/

Lc 13:10-17

25

Cp Antôniô

Galvao

Ep 5:21-33/

Lc 13:18-21

26

Cp Contardo Ferrini

Ep 6:1-9/

Lc 13:22-30

27

Bartôlômêô Vicenza

Ep 6:10-20/

Lc 13:31-35

28

Simon và Thađêô

Eph 2:19-22/

Lc 6:12-16

29

Narcissus

Giêrusalem

Pl 1:18b-26/

Lc 14:1, 7-11

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 11 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

 

Đã có nhiều linh hồn được lôi kéo đến với tình

yêu Cha qua bức hình này. Lòng Thương Xót

Cha hoạt động nơi các linh hồn qua công việcnày. (Nhật ký LTX 1379)

1

LỄ CÁC THÁNH

Kh 7:2-4, 9-14/1

Ga 3:1-3/

Mt 5:1-12a

2

Lễ Các Linh Hồn

Kn 3:1-9/Rm 5:5-

11 hay Rm 6:3-9/

Ga 6:37-40

3

Martinô Porres

Pl 3:3-8a/

Lc 15:1-10

4

Charles Bôrômêô

Pl 3:17-4:1/

Lc 16:1-8

5

Sôlanô Casey, Lm

Pl 4:10-19/

Lc 16:9-15

 

6

32 THƯỜNG NIÊN

Nicôla Tavelic

2 Mcb 7:1-2, 9-14/2 Tx 2:16-3:5/Lc 20:27-38

hay 20:27, 34-38

7

Điđacô, Ts

Tt 1:1-9/

Lc 17:1-6

8

Cp Gioan Scotus

Tt 2:1-8, 11-14/

Lc 17:7-10

9

Cung hiến Đền

thánh Latêranô

Ed 47:1-2, 8-9,12 /

1Cor 3:9c-11,16-17 /Ga 2:13-22

10

Lêô Cả

Plm 7-20/

Lc 17:20-25

11

Martinô Tours, Gm

2 Ga 4-9/

Lc 17:26-37

12

Giôsaphát, Gm

3 Ga 5-8/

Lc 18:1-8

13

33 THƯỜNG NIÊN

Phanxica Xavier Cabrini

Mal 3:19-20a/

2 Tx 3:7-12

Lc 21:5-19

14

Gertrude, Tn

Kh 1:1-4; 2:1-5/

Lc 18:35-43

15

Albertô Cả

Kh 3:1-6, 14-22/

Lc 19:1-10

16

Margaret Tô Cách

Lan

Kh 4:1-11/

Lc 19:11-28

17

Elizabéth Hungari

Kh 5:1-10/

Lc 19:41-44

18

Cung hiến Đền thờ

T Phêrô và Phaolô

Kh 10:8-11/

Lc 19:45-48 hay

Cv 28:11-16, 30-31/ Mt 14:22-33

19

Agnes Assisi, Tn

Kh 11:4-12/

Lc 20:27-40

20

CHÚA KITÔ VUA

Rose Philippine

Duchesne

2 Sm 5:1-3/Cl 1:12-20/

Lc 23:35-43

21

Đức Mẹ Dâng

Mình

Kh 14:1-3, 4b-5/

Lc 21:1-4

22

Cecilia, Tn

Kh 14:14-19/

Lc 21:5-11

23

Clêmentê I, Gh

Kh 15:1-4/

Lc 21:12-19

24

*Lễ Tạ Ơn

*Thánh Tử Đạo VN

Kh 18:1-2, 21-23;

19:1-3, 9a/

Lc 21:20-28

25

Catherine

Alexandria

Kh 20:1-4, 11-21:2/

Lc 21:29-33

26

Leonard

Kh 22:1-7/

Lc 21:34-36

27

1 MÙA VỌNG- A

Francesco Fasani

Is 2:1-5/Rm 13:11-14/

Mt 24:37-44

 

28

James Marche

Is 4:2-6/

Mt 8:5-11

29

Gioan Monte

Corvinô

Is 11:1-10/

Lc 10:21-24

30

Th Anrê, TĐ

Rm 10:9-18/

Mt 4:18-22

*Lễ Tạ Ơn Hoa Kỳ ngày 24: Hc 50:22-24 /1 Cor 1:3-9 /

Lc 17:11-19

*Lễ Các Thánh Tử Đạo VN ngày 24: Kn 3,1-9; 1 Cr 1, 17-25;

Mt 10, 17-22

LỊCH CÔNG GIÁO THÁNG 12 – 2022

CHÚA NHẬT

THỨ HAI

THỨ BA

THỨ TƯ

THỨ NĂM

THỨ SÁU

THỨ BẢY

*LỄ GIÁNG SINH NGÀY 25

*Lễ Vọng: Is 62:1-5/ Cv 13:16-17, 22-25/ Mt 1:1-25 hay 1:18 25

Lễ Tối: Is 9:1-6/ Tt 2:11-14/ Lc 2:1-14

Lễ Rạng đông: Is 62:11-12/ Tt 3:4-7/ Lc 2:15-20

Lễ ban ngày: Is 52:7-10/ Dt 1:1-6/ Ga 1:1-18 hay 1:1-5, 9-14

1

Cp Gioan Vercelli

Is 26:1-6/

Mt 7:21, 24-27

2

Cp Rafal Chylinski

Is 29:17-24/

Mt 9:27-31

3

Phanxicô Xaviê

Is 30:19-21, 23-26

Mt 9:35-10:1, 5a,

6-8

4

2 MÙA VỌNG

Gioan Đamát

Is 11:1-10/Rm 15:4-9/

Mt 3:1-12

5

Sabas, Ẩn tu

Is 35:1-10/

Lc 5:17-26

6

Nicôla, Gm

Is 40:1-11/

Mt 18:12-14

7

Ambrôsiô, Gm

Is 40:25-31/

Mt 11:28-30

8

Đức Mẹ Vô Nhiễm

St 3:9-15, 20/

Eph 1:3-6, 11-12/

Lc 1:26-38

9

Juan Diego

Is 48:17-19/

Mt 11:16-19

10

Cp Adolph Kolping

Hc 48:1-4, 9-11/

Mt 17:9a, 10-13

11

3 MÙA VỌNG

Đanasiô I, Gh

Is 35:1-6a, 10/

Gc 5:7-10/

Mt 11:2-11

12

ĐứcMẹ Guadalupé

Dcr 2:14-17 or Kh

11:19a; 12:1-6a,

10ab/Lc 1:26-38

hay Lc 1:39-47

13

Lucia, Tn

Xp 3:1-2, 9-13/

Mt 21:28-32

14

Gioan Thánh Giá

 

Is 45:6c-8, 18, 21c-

25/ Lc 7:18b-23

15

Maria Frances

Schervier

Is 54:1-10/

Lc 7:24-30

16

Honoratus

Kozminski

Is 56:1-3a, 6-8/

Ga 5:33-36

17

St 49:2, 8-10/

Mt 1:1-17

18

4 MÙA VỌNG

Antôn Grassi, Lm

Is 7:10-14/Rm 1:1-7/

Mt 1:18-24

19

Urbanô V, Gh

Tl 13:2-7, 24-25a/

Lc 1:5-25

20

Đaminh Silos

Is 7:10-14/

Lc 1:26-38

21

Phêrô Canasiô

Dc 2:8-14 or Xp

3:14-18a/

Lc 1:39-45

22

Jacopone da Todi

1 Sm 1:24-28/

Lc 1:46-56

23

Gioan Kanty, Lm

Mal 3:1-4, 23-24/

Lc 1:57-66

24

*Vọng Giáng Sinh

(Xem phía trên)

2 Sm 7:1-5, 8b-12,

14a, 16/Lc 1:67-79

25

GIÁNG SINH

* Xem bài đọc phía trên

 

 

 

26

Thánh Stêphanô

Cv 6:8-10; 7:54-59

Mt 10:17-22

27

Thánh Gioan TĐ

1 Ga 1:1-4/

Ga 20:1a, 2-8

28

Các Th. Anh Hài

1 Ga 1:5-2:2/

Mt 2:13-18

29

Tôma Becket

1 Ga 2:3-11/

Lc 2:22-35

30

Thánh Gia Thất

Hc 3:2-6, 12-14

hay Cl 3:12-21 hay

3:12-17/

Mt 2:13-15, 19-23

31

`Sylvestrê I

1 Ga 2:18-21/

Ga 1:1-18