Day: November 26, 2021

Các con hãy tỉnh thức, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến

Thứ Bảy, Tuần 34 Thường Niên, Năm I – 27/11/21 BÀI ĐỌC I: Đn 7, 15-27 “Sẽ trao quốc gia và quyền hành cho dân thánh của Đấng Tối Cao”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Tôi là Đaniel, lòng tôi kinh khiếp, tôi run sợ vì những sự đã thấy, các thị kiến trong đầu…