Day: November 25, 2021

Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến

Thứ Sáu, Tuần 34 Thường Niên, Năm I – 26/11/21 BÀI ĐỌC I: Đn 7, 2-14 “Kìa có ai như con người ngự trên đám mây”. Trích sách Tiên tri Đaniel. Trong một thị kiến ban đêm, tôi nhìn thấy có những ngọn gió từ bốn phương trời, làm dấy động biển cả. Có bốn…