February 7, 2023

Sự có luyện ngục thì đã chắc thật, nhưng mà luyện ngục ở đâu ? ở chốn nào ? thì chẳng ai biết cho tỏ, vì Hội thánh chưa dạy sự ấy, có nhiều Đấng thánh dạy rằng : luyện ngục ở giữa trái đất. Bà thánh Phanxica nói rằng :

 • « Luyện ngục ở liền với hỏa ngục, cách một tường vách mà thôi ».
  Lời ấy hợp cùng với lời ông thánh Tôma dạy rằng :
 • « Lửa luyện ngục và lửa hỏa ngục cũng như nhau, chỉ khác nhau một sự này : là lửa luyện ngục đốt tạm mà thôi, còn lửa hỏa ngục thì đốt mãi đời đời kiếp kiếp ».
  Những kẻ chết khi chưa được sạch tội thì phải giam phạt trong luyện ngục cho đến khi linh hồn kẻ ấy được sạch cho trọn và đền vì tội mình cho đủ, ấy là phần nhiều người ta làm vậy, nhưng mà cũng có ít nhiều kẻ chẳng phải giam phạt trong luyện ngục, một phải phạt chính nơi nó đã phạm tội.
Ảnh cùng dòng
 • Trong dòng ông thánh Bê nê dic tô, có hai người chị em, một người tên là Gietrude, một người gọi là Magarita, hai người chị em ấy thường quì gần nhau, lúc đọc kinh xem lễ, trong nhà thờ . Giêtrude là người có đạo đức lắm, song không có giữ miệng lưỡi cho trọn ; nhiều lần nói chuyện với Magarita đang khi đọc kinh xem lễ.
 • Khi Gietrude phải bệnh mà chết đang khi còn trẻ tuổi, mà chết vừa được một tuần lễ, thì hiện về cùng Magarita.
  Có một lần ban tối, đang khi chị em đọc kinh trong nhà thờ, thì Magarita thấy Gietrude quì lần hạt bên mình, nơi đã quen quì đọc kinh xưa khi còn sống. Magarita thấy Gietrude hiện về thì kinh khiếp mất vía đi. Khi đã hoàn hồn lại, thì kể ra cho chị em mọi người trong nhà mình biết đã thấy Gietrude hiện về quì bên mình, ở nơi quen đọc kinh khi còn sống.
  Bấy giờ bề trên nhà dòng bảo Magarita rằng : « Về sau còn thấy Gietrude hiện về nữa, thì phải hỏi chị ấy ở đâu mà về ? về đây có ý nào ? »
  Ngày hôm sau Magarita lại thấy Gietrude hiện về, liền hỏi rằng : « Chị ở đâu mà về đây ? chị về đây có ý gì ? ».
  Gietrude thưa rằng : « Phép công thẳng Đức Chúa Trời khiến tôi về đền tội ở đây, vì khi tôi còn sống, có nhiều lần tôi đã chuyện trò, cùng xui giục chị nói với tôi đang khi đọc kinh xem lễ ở đây. Đức Chúa Trời đã buộc tôi phải chịu phạt ở chính nơi tôi đã phạm tội mất lòng Người. Chớ gì chị được hiểu biết tôi đau đớn cực khổ là dường nào. Lửa thiêu đốt mọi nơi trong mình tôi, nhất là miệng lưỡi tôi càng đau đớn rát rúa hơn mọi nơi khác trong ngoài mình tôi. Từ nay, chị hãy giữ miệng lưỡi cho kĩ, đừng nói lời gì mất công vô ích, nhất là lúc đang đọc kinh xem lễ, kẻo sau này chị lại phải khổ như tôi bây giờ ».
  Gietrude nói bấy nhiêu lời đoạn biến đi.
  TÍCH CÁC LINH HỒN