Day: October 22, 2021

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Thứ Bảy, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 23/10/21 Bài Ðọc I: Rm 8, 1-11 “Thánh Thần của Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu Kitô từ cõi chết sống lại ở trong anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, giờ đây không còn gì là án…