Day: October 20, 2021

Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ

Thứ Năm, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 21/10/21 Bài Ðọc I: Rm 6, 19-23 “Giờ đây anh em được thoát khỏi sự tội, được phục vụ Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, tôi nói theo kiểu người phàm, bởi lẽ xác thịt anh em…