Day: October 18, 2021

Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức

Thứ Ba, Tuần 29 Thường Niên, Năm 1 – 19/10/21 Bài Ðọc I: Rm 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21 “Nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị, thì càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em…