Trợ giúp hoàn thành nguyện đường Lòng Chúa Thương Xót

Barling, AR ngày 8 tháng 10, 2021  XIN CHUNG SỨC THÀNH LẬP NHÀ NGUYỆN LÒNG … Continue reading Trợ giúp hoàn thành nguyện đường Lòng Chúa Thương Xót