Day: September 30, 2021

Sự bằng an của các con sẽ đến trên người ấy

Thứ Năm, Tuần 26 Thường Niên, Năm 1 – 30/09/21 Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. * Thánh nhân sinh quãng năm 340 tại Xơtriđôn, Đanmaxia. Người đến Rôma học văn chương và đã lãnh bí tích Thánh Tẩy tại đó. Người sang Đông phương và làm linh mục. Trở lại Rôma,…