Day: September 28, 2021

Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người

Lễ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL và RAPHAEL – 29/09/21 CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIE, RAPHAE. Lễ kính. * Chúng ta mừng các vị tổng lãnh thiên thần, nhưng đồng thời cũng mừng tất cả các thiên sứ được nhắc tới từ sách Sáng Thế cho tới sách Khải Huyền. Các vị hiện…